PRAWO CYWILNE

 

Część ogólna

 

 • Zajęcia w dniu 04-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Mietlicka Danuta

Forma zajęć: wykład

  

 • Podmioty stosunków cywilnoprawnych, przedsiębiorcy  
 • Przedmioty stosunków cywilnoprawnych  
 • Ochrona praw podmiotowych w prawie cywilnym  
 • Osoby prawne (powstanie, ustrój, siedziba)
 • Wady oświadczenia woli
 • Nieważność czynności prawnych
 • Termin czynności cywilnoprawnych

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 11-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Anna Glin

Forma zajęć: wykład

 • Forma czynności prawnych
 • Postacie czynności prawnych
 • Pojęcie przedstawicielstwa i źródła umocowania do działania w cudzym imieniu
 • Obliczanie terminów w prawie cywilnym  
 • Upływ czasu w prawie cywilnym, terminy zawite, przedawnienie
 • Warunek w prawie cywilnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

Własność i inne prawa rzeczowe

 

 • Zajęcia w dniu 18-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych

Forma zajęć: wykład

                          

 • Własność, pojęcie i rodzaje własności  
 • Pojęcie i charakterystyka współwłasności
 • Roszczenie windykacyjne i negatoryjne
 • Ograniczone prawa rzeczowe, ustanowienie, zmiana, przeniesienie i wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych, z wyłączeniem hipoteki

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 25-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

                            

 • Sposoby nabycia i utraty własności
 • Ochrona własności(roszczenia: windykacyjne , negatoryjne i uzupełniające )
 • Zasiedzenie  
 • Ustanowienie, przeniesienie, rozwiązanie i wygaśnięcie wieczystego użytkowania  
 • Posiadanie samoistne i zależne  
 • Pojęcie posiadania
 • Ochrona posiadania, dzierżenia, służebności

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - w zakresie: Rozdziału 3 „Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste”
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 

Zobowiązania

 • Zajęcia w dniu 01-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Danuta Mietlicka Forma zajęć: wykład

                          

 • Zobowiązanie, zobowiązania niezupełne  
 • Dług, odpowiedzialność
 • Odpowiedzialność osobista i rzeczowa
 • Postacie świadczenia, oznaczenie świadczenia
 • Niemożliwość świadczenia
 • Rodzaje świadczeń, świadczenie pieniężne  
 • Szkoda, odszkodowanie, ustalenie wysokości szkody i odszkodowania  
 • Zadośćuczynienie pieniężne
 • Odpowiedzialność cywilna oparta na zasadzie winy, ryzyka i słuszności
 • Odpowiedzialność za cudze czyny w prawie cywilnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 08-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Anna Glin

Forma zajęć: wykład

                          

 • Zasada swobody umów i jej ograniczenia  
 • Odpowiedzialność organów wykonujących władze publiczną
 • Skutki niewykonania zobowiązań umownych, odpowiedzialność dłużnika za osoby trzecie
 • Świadczenie w miejsce wykonania, odnowienie zobowiązania  
 • Zarachowanie zapłaty, zaliczenie zapłaty    
 • Prawo zatrzymania, ustawowe prawo zastawu  
 • Odsetki, zakaz anatocyzmu    
 • Zobowiązania podzielne i niepodzielne
 • Zobowiązania solidarne i solidarność nieprawidłowa  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 15-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

                      

 • Umowa sprzedaży, prawo pierwokupu
 • Umowa najmu
 • Umowa dzierżawy
 • Umowa użyczenia
 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło
 • Umowa leasingu
 • Umowa spółki cywilnej
 • Umowa pożyczki, umowa kredytu
 • Poręczenie, gwarancja bankowa
 • Rena, dożywocie
 • Ugoda

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 22-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Alicja Zych

Forma zajęć: wykład

                      

 • Dodatkowe zastrzeżenia umowne
 • Przesłanki powstania zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia  
 • Nienależne świadczenie, niegodziwe świadczenie
 • Zadatek, zaliczka
 • Pojęcie i przyczyny wygaśnięcia zobowiązań, dowód wykonania zobowiązań
 • Potrącenie, dobrowolne zwolnienie z długu
 • Zwolnienie z długu, złożenie do depozytu sądowego
 • Zmiana wierzyciela lub dłużnika
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, roszczenie pauliańskie

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

Spadki

 • Zajęcia w dniu 29-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Alicja Zych

Forma zajęć: wykład

                                

 • Testament jako czynność prawna, rodzaje testamentów
 • Prawa i obowiązki wchodzące do spadku i nie wchodzące do spadku  
 • Pojęcie otwarcie spadku  
 • Krąg spadkobierców ustawowych
 • Powołanie wykonawcy testamentu  
 • Ustanowienie spadkobiercy, podstawienie    
 • Zapis, dalsze zapisy, polecenie, zapis windykacyjny  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 07-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Alicja Zych

Forma zajęć: wykład

                                  

 • Zachowek
 • Odrzucenie spadku   z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • Dział spadku, wzajemne roszczenia spadkobierców  
 • Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Zbycie spadku lub udziału w spadku, umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

POSTĘPOWANIE CYWILNE

 

Przepisy ogólne i jurysdykcja krajowa

 

 • Zajęcia w dniu 14-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Arkadiusz Mrowiec

Forma zajęć: wykład

                

 • Zakres stosowania art. 13 § 2 k.p.c.
 • Zasada: dyspozycyjności (rozporządzalności), jawności, bezpośredniości postępowania, kontradyktoryjności, równości i formalizmu postępowania
 • Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i odwrotnie
 • Przepisy ogólne o jurysdykcji krajowej
 • Jurysdykcja krajowa w procesie
 • Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym
 • Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.
 • Na czym polega immunitet sądowy i egzekucyjny

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Postępowanie rozpoznawcze

Proces

 

 • Zajęcia w dniu 21-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Arkadiusz Mrowiec

Forma zajęć: wykład

                

 • Właściwość (rzeczowa, miejscowa, przemienna, wyłączna, instancyjna i funkcjonalna) i skład sądu
 • Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym
 • Udział organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym
 • Strony i uczestnicy postępowania
 • Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna
 • Współuczestnictwo procesowe  
 • Na czym polega następstwo procesowe
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Doręczanie pism sądowych i procesowych, w tym z udziałem zagranicznym  
 • Koszty procesu i pomoc prawna z urzędu

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 28-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Anna Glin

Forma zajęć: wykład

        

 • Pojęcie, rodzaje, forma czynności postępowania cywilnego
 • Udzielanie przez sąd stronom i uczestnikom postępowania niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych
 • Pisma procesowe, urzędowe formularze  
 • Uzupełnienie braków formalnych pism procesowych i skutki ich nieuzupełnienia
 • Terminy w postępowaniu cywilnym - obliczanie, przywracanie
 • Kontradyktoryjność postępowania sądowego
 • Dowody i postępowanie dowodowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 04-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Danuta Mietlicka

Forma zajęć: wykład

                  

 • Kiedy sąd oddala powództwo a kiedy odrzuca pozew
 • Wyrok wstępny, częściowy, łączny, zaoczny
 • Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków
 • Kiedy sąd wydaje wyrok a kiedy postanowienie
 • Nakaz zapłaty
 • Prawomocność orzeczeń
 • Nieważność postępowania

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 18-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Arkadiusz Mrowiec

Forma zajęć: wykład

       

 • Środki odwoławcze i postępowanie wywołane ich wniesieniem
  • apelacja
  • zażalenie
 • Skarga kasacyjna
 • Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Skarga o wznowienie postępowania
 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Postępowania odrębne i przedmiot postępowań odrębnych ze względu na specyfikę określonej kategorii spraw

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Postępowanie nieprocesowe

 

 • Zajęcia w dniu 25-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Arkadiusz Mrowiec Forma zajęć: wykład

                      

 • Zasady postępowania nieprocesowego
 • Rodzaje postępowań nieprocesowych, w tym w szczególności:
 • Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli – wybrane zagadnienia – z uwzględnieniem postępowań: sprawy małżeńskie, inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze, sprawy z zakresu kurateli
 • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego – wybrane zagadnienia – z uwzględnieniem postępowań: stwierdzenie zasiedzenia, postępowanie wieczystoksięgowe, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu
 • Sprawy z zakresu prawa spadkowego – wybrane zagadnienia – z uwzględnieniem zabezpieczenia spadku, wykazu inwentarza i spisu inwentarza

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Postępowanie nieprocesowe – c.d.

Sąd polubowny

 • Zajęcia w dniu 09-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Anna Glin Forma zajęć: wykład

                  

 • Rodzaje postępowań nieprocesowych, w tym w szczególności:
 • Sprawy depozytowe
 • Sąd polubowny, wyrok sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego                            

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

PRAWO RODZINNE – wybrane elementy

 

 • Zajęcia w dniu 16-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca   – Sędzia Danuta Mietlicka Forma zajęć: wykład

                    

 • Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny
 • Wspólność wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami
 • Majątek osobisty
 • Zmiana lub wyłączenie wspólności ustawowej
 • Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa
 • Skutki ustania wspólności ustawowej
 • Małżeńskie ustroje majątkowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Zajęcia w dniu 23-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Danuta Mietlicka Forma zajęć: wykład

                    

 • Pokrewieństwo, powinowactwo  
 • Ustanie małżeństwa
 • Skutki orzeczenia separacji
 • Osoby uprawnione i zobowiązane do alimentacji, obowiązek alimentacyjny
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA – wybrane zagadnienia

 

 • Zajęcia w dniu 30-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Anna Glin Forma zajęć: wykład

      

 • Księgi wieczyste – zagadnienia podstawowe
 • Ustrój ksiąg wieczystych
 • Hipoteka i jej rodzaje
 • Hipoteka na wierzytelności hipotecznej
 • Hipoteka przymusowa
 • Opróżnione miejsce hipoteczne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE – wybrane zagadnienia

 

 • Zajęcia w dniu 06-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Krzysztof Bodio

Forma zajęć: wykład

    

 • Pojęcie weksla
 • Weksel własny i trasowany
 • Wystawienie i forma weksla
 • Indos w prawie wekslowym
 • Przyjęcie weksla
 • Płatność weksla
 • Protest w prawie wekslowym
 • Zagadnienia procesowe dotyczące weksla
 • Pojęcie czeku
 • Wystawienie i forma czeku
 • Indos w prawie czekowym
 • Poręczenie czekowe
 • Przedstawienie czeku i zapłata
 • Protest w prawie czekowym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe

PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE – wybrane elementy

 

Prawo spółek handlowych

 

 • Zajęcia w dniu 13-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Robert Pabis

Forma zajęć: wykład

          

 • Spółki osobowe w KSH (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), w tym:
 • powstanie spółki
 • organizacja, stosunki wewnętrzne i zewnętrzne spółki
 • odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółek osobowych.

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

 • Zajęcia w dniu 20-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Robert Pabis

Forma zajęć: wykład

            

 • Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), w tym:
 • powstanie spółki
 • stosunki wewnętrzne spółki
 • organy spółki (sposób ich funkcjonowania): Zarząd, Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza
 • rozwiązanie spółek kapitałowych
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna spółek, wspólników, zarządów spółek
 • Przekształcenie, łączenie i podział spółek ze szczególnym uwzględnieniem zasad i podstaw ustalania odpowiedzialności za zobowiązania spółki przekształconej

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

Prawo gospodarcze

 

 • Zajęcia w dniu 27-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

    

 • Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej
 • Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Koncesja; zezwolenie; regulowana działalność gospodarcza
 • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy
 • Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
 • Mikroprzedsiębiorcy; mali i średni przedsiębiorcy
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Udostępnianie informacji gospodarczych
 • Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych
 • Obrót instrumentami finansowymi
 • Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

 

Prawo upadłościowe

 

 • Zajęcia w dniu 03-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Radca Prawny Łukasz Kapusta

Forma zajęć: wykład

 • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Skutki ogłoszenia upadłości: co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, co do spadków nabytych przez upadłego
 • Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie
 • Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie sądowe i egzekucyjne
 • Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 • Układ w upadłości
 • Likwidacja masy upadłości
 • Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw
 • Zakończenie postępowania upadłościowego/sposoby i skutki/

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Prawo restrukturyzacyjne

 

 • Zajęcia w dniu 10-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Łukasz Kapusta Forma zajęć: wykład

           

 • Przedmiot i cele postępowań restrukturyzacyjnych
 • Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego
 • Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych i ich skutki:
 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – wybrane elementy

 

 • Zajęcia w dniu 17-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Iwona Kowlaska

Forma zajęć: wykład

      

1.      Podstawowe zasady prawa pracy

 • Powszechne i autonomiczne źródła prawa pracy – zarys problematyki

3.      Cechy stosunku pracy, podstawy nawiązania stosunku pracy

4.      Zatrudnienie pracownicze a świadczenie pracy na podstawie umów prawa cywilnego

 • Strony stosunku pracy

6.      Zawarcie, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę

7.      Obowiązki pracodawcy i pracownika

 • Kontrola pracownika w miejscu pracy

9.      Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników

10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi

 

 • Zajęcia w dniu 24-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Iwona Kowalska

Forma zajęć: wykład

 

1.      Wynagrodzenie za pracę (pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę, ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę); ochrona wynagrodzenia za pracę

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę (jego wysokość, termin ustalenia), minimalna stawka godzinowa
 • Czas pracy, normy czasu pracy, wymiar odpoczynku, przerwy w pracy, systemy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedziele i święta, praca w porze nocnej, dyżur pracowniczy
 • Pracownicze urlopy wypoczynkowe, bezpłatne i uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
 • Przedawnienie roszczeń

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 

 

 • Zajęcia w dniu 31-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Radca Prawny Iwona Kowalska

Forma zajęć: wykład

           

 • Ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty, możliwość dokonywania potrąceń
 • Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Instytucje rynku pracy
 • Instrumenty i usługi rynku pracy
 • Bezrobotny i poszukujący pracy (nabycie i utrata statusu bezrobotnego, prawny status poszukującego pracy);
 • Świadczenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy: formy prawne przeciwdziałania bezrobociu, prawne formy łagodzenia skutków bezrobocia

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – wybrane elementy z uwzględnieniem egzekucji administracyjnej

 • Zajęcia w dniu 07-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Radca Prawny Iwona Kowalska

Forma zajęć: wykład

    

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
 • zakres obowiązywania
 • właściwość organów
 • strony
 • załatwianie spraw
 • postępowanie
 • decyzje
 • odwołania, wznowienie postępowania, uchylenie oraz stwierdzenie nieważności decyzji
 • wydawanie zaświadczeń

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Zajęcia w dniu 14-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Radca Prawny Iwona Kowlaska

Forma zajęć: wykład

 

1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

 • organy egzekucyjne
 • zasady prowadzenia egzekucji
 • zbieg egzekucji
 • egzekucja należności pieniężnych
 • podział sumy uzyskanej z egzekucji
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnych
 • postępowanie zabezpieczające

2. Organy administracji rządowej i ich kompetencje.

3. Organy administracji samorządowej i ich kompetencje

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach w administracji rządowej
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

PRAWO FINANSOWE A W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO BANKOWE I PODATKOWE – wybrane zagadnienia

Prawo finansowe

Prawo bankowe

 • Zajęcia w dniu 21-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

  

 • Sektor finansów publicznych. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych
 • Organizacja i gospodarka finansowa ZUS i KRUS
 • System bankowy w Polsce. Rodzaje banków
 • Reglamentacja działalności banków
 • Czynności bankowe zastrzeżone dla banków
 • Pozostałe czynności bankowe
 • Szczególne obowiązki i uprawnienia banków
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Nadzór bankowy
 • Rachunki bankowe (w tym rachunek płatniczy, podstawowy, rachunek VAT, rachunek rodzinny)
 • Tajemnica bankowa

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Prawo podatkowe

 

 • Zajęcia w dniu 28-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

 

 • Pojęcie i charakter podatku
 • Ordynacja podatkowa
 • Pośrednie podatki państwowe (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier)
 • Bezpośrednie podatki państwowe
 • Podatki samorządowe
 • Komornik jako podatnik i jako płatnik podatków w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz działalności egzekucyjnej
 • Kontrola skarbowa

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

PRAWO EUROPEJSKIE I PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

– wybrane elementy

 

34. Zajęcia w dniu 05-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych

Forma zajęć: wykład    

 

 • Część IV k.p.c. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001  w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 • Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r.
 • Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. z dnia 20 czerwca 1956 r.
 • Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych z dnia 2 grudnia 1973 r.
 • Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 2 października 1973 r.
 • Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25.10.1980 r. z dnia 25 października 1980 r.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 28 stycznia 2002 r.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona)
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 • Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r.
 • Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. z dnia 20 czerwca 1956 r.
 • Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych z dnia 2 grudnia 1973 r.
 • Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 2 października 1973 r.
 • Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25.10.1980 r. z dnia 25 października 1980 r.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 28 stycznia 2002 r.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 

PRAWO KARNE – wybrane zagadnienia w zakresie, w jakim mają one związek z działalnością komorników sądowych

 

 • Zajęcia w dniu 12-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Łukasz Lechowski Forma zajęć: wykład

 

                  

 • Konstrukcja i wykładnia przepisów prawa
 • Zasady obowiązywania ustawy karnej
 • Definicja przestępstwa i czynu zabronionego
 • Pojęcie ustawowych znamion przestępstwa i ich systematyka
 • Ogólna klasyfikacja przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • rozdziału XIX kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”
 • uchylania się od obowiązku alimentacyjnego – art. 209 kodeksu karnego
 • Zagadnienie strony podmiotowej czynu zabronionego oraz winy
 • Okoliczności uchylające kryminalną bezprawność czynu, w tym kontratypy
 • Podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej, w tym okoliczności wyłączające winę
 • Formy popełnienia czynu zabronionego
 • Kary, środki karne, środki kompensacyjne oraz przepadek
 • Wymiar kary

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

 

POSTĘPOWANIE KARNE, PRAWO KARNE WYKONAWCZE – wybrane zagadnienia, w jakim mają one związek z działalnością komorników sądowych

 

 

 • Zajęcia w dniu 19-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Łukasz Lechowski Forma zajęć: wykład

 

 • Pojęcie procesu karnego i źródła prawa karnego procesowego
 • Zasady obowiązujące w procesie karnym
 • Przesłanki prowadzenia procesu karnego
 • Uczestnicy procesu karnego
 • Czynności procesowe
 • Postępowanie dowodowe
 • Środki przymusu w toku procesu karnego
 • Przebieg procesu karnego, stadia
 • Postępowanie odwoławcze
 • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Postępowanie egzekucyjne uregulowane w kodeksie karnym wykonawczym:
 • kolejność zaspokajania roszczeń,
 • tytuły egzekucyjne,
 • przepadek i nawiązka,
 • wykonanie postanowień o zabezpieczeniu,
 • egzekucja od małżonków, składniki majątku wspólnego,
 • orzeczenie przepadku,
 • wyłączenie przedmiotów z zakresu domniemania,
 • reprezentacja Skarbu Państwa, czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę przysługującemu skazanemu

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy