1. Zajęcia w dniu 11-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Forma czynności prawnych
 2. Postacie czynności prawnych
 3. Pojęcie przedstawicielstwa i źródła umocowania do działania w cudzym imieniu
 4. Obliczanie terminów w prawie cywilnym
 5. Upływ czasu w prawie cywilnym, terminy zawite, przedawnienie
 6. Warunek w prawie cywilnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

Własność i inne prawa rzeczowe

 

 1. Zajęcia w dniu 18-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                          

 1. Własność, pojęcie i rodzaje własności
 2. Pojęcie i charakterystyka współwłasności
 3. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne
 4. Ograniczone prawa rzeczowe, ustanowienie, zmiana, przeniesienie i wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych, z wyłączeniem hipoteki

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 1. Zajęcia w dniu 25-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                             

 1. Sposoby nabycia i utraty własności
 2. Ochrona własności(roszczenia: windykacyjne , negatoryjne i uzupełniające )
 3. Zasiedzenie
 4. Ustanowienie, przeniesienie, rozwiązanie i wygaśnięcie wieczystego użytkowania
 5. Posiadanie samoistne i zależne
 6. Pojęcie posiadania
 7. Ochrona posiadania, dzierżenia, służebności

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - w zakresie: Rozdziału 3 „Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste”
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Zobowiązania

 

 1. Zajęcia w dniu 01-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                          

 1. Zobowiązanie, zobowiązania niezupełne
 2. Dług, odpowiedzialność
 3. Odpowiedzialność osobista i rzeczowa
 4. Postacie świadczenia, oznaczenie świadczenia
 5. Niemożliwość świadczenia
 6. Rodzaje świadczeń, świadczenie pieniężne
 7. Szkoda, odszkodowanie, ustalenie wysokości szkody i odszkodowania
 8. Zadośćuczynienie pieniężne
 9. Odpowiedzialność cywilna oparta na zasadzie winy, ryzyka i słuszności
 10. Odpowiedzialność za cudze czyny w prawie cywilnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 1. Zajęcia w dniu 08-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                          

 1. Zasada swobody umów i jej ograniczenia
 2. Odpowiedzialność organów wykonujących władze publiczną
 3. Skutki niewykonania zobowiązań umownych, odpowiedzialność dłużnika za osoby trzecie
 4. Świadczenie w miejsce wykonania, odnowienie zobowiązania
 5. Zarachowanie zapłaty, zaliczenie zapłaty
 6. Prawo zatrzymania, ustawowe prawo zastawu
 7. Odsetki, zakaz anatocyzmu
 8. Zobowiązania podzielne i niepodzielne
 9. Zobowiązania solidarne i solidarność nieprawidłowa

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 1. Zajęcia w dniu 15-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                       

 1. Umowa sprzedaży, prawo pierwokupu
 2. Umowa najmu
 3. Umowa dzierżawy
 4. Umowa użyczenia
 5. Umowa zlecenia
 6. Umowa o dzieło
 7. Umowa leasingu
 8. Umowa spółki cywilnej
 9. Umowa pożyczki, umowa kredytu
 10. Poręczenie, gwarancja bankowa
 11. Rena, dożywocie
 12. Ugoda

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 1. Zajęcia w dniu 22-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                       

 1. Dodatkowe zastrzeżenia umowne
 2. Przesłanki powstania zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 3. Nienależne świadczenie, niegodziwe świadczenie
 4. Zadatek, zaliczka
 5. Pojęcie i przyczyny wygaśnięcia zobowiązań, dowód wykonania zobowiązań
 6. Potrącenie, dobrowolne zwolnienie z długu
 7. Zwolnienie z długu, złożenie do depozytu sądowego
 8. Zmiana wierzyciela lub dłużnika
 9. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, roszczenie pauliańskie

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 

Spadki 

 

 1. Zajęcia w dniu 29-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                                

 1. Testament jako czynność prawna, rodzaje testamentów
 2. Prawa i obowiązki wchodzące do spadku i nie wchodzące do spadku
 3. Pojęcie otwarcie spadku
 4. Krąg spadkobierców ustawowych
 5. Powołanie wykonawcy testamentu   
 6. Ustanowienie spadkobiercy, podstawienie
 7. Zapis, dalsze zapisy, polecenie, zapis windykacyjny

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 1. Zajęcia w dniu 07-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                                  

 1. Zachowek
 2. Odrzucenie spadku z  pokrzywdzeniem wierzycieli  
 3. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 4. Dział spadku, wzajemne roszczenia spadkobierców
 5. Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy
 6. Odpowiedzialność za długi spadkowe
 7. Zbycie spadku lub udziału w spadku, umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

POSTĘPOWANIE CYWILNE 

 

Przepisy ogólne  i jurysdykcja krajowa

 

 1. Zajęcia w dniu 14-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                 

 1. Zakres stosowania art. 13 § 2 k.p.c.
 2. Zasada: dyspozycyjności (rozporządzalności), jawności, bezpośredniości postępowania, kontradyktoryjności, równości i formalizmu postępowania
 3. Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i odwrotnie
 4. Przepisy ogólne o jurysdykcji krajowej
 5. Jurysdykcja krajowa w procesie
 6. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym
 7. Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.
 8. Na czym polega immunitet sądowy i egzekucyjny

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Postępowanie rozpoznawcze

Proces

 

 1. Zajęcia w dniu 21-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                 

 1. Właściwość (rzeczowa, miejscowa, przemienna, wyłączna, instancyjna i funkcjonalna) i skład sądu
 2. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym 
 3. Udział organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym
 4. Strony i uczestnicy postępowania
 5. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna
 6. Współuczestnictwo procesowe
 7. Na czym polega następstwo procesowe
 8. Pełnomocnicy procesowi
 9. Doręczanie pism sądowych i procesowych, w tym z udziałem zagranicznym
 10. Koszty procesu i pomoc prawna z urzędu

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 1. Zajęcia w dniu 28-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

        

 1. Pojęcie, rodzaje, forma czynności postępowania cywilnego
 2. Udzielanie przez sąd stronom i uczestnikom postępowania niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych
 3. Pisma procesowe, urzędowe formularze
 4. Uzupełnienie braków formalnych pism procesowych i skutki ich nieuzupełnienia
 5. Terminy w postępowaniu cywilnym - obliczanie, przywracanie
 6. Kontradyktoryjność postępowania sądowego
 7. Dowody i postępowanie dowodowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 1. Zajęcia w dniu 04-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                   

 1. Kiedy sąd oddala powództwo a kiedy odrzuca pozew
 2. Wyrok wstępny, częściowy, łączny, zaoczny
 3. Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków
 4. Kiedy sąd wydaje wyrok a kiedy postanowienie
 5. Nakaz zapłaty
 6. Prawomocność orzeczeń
 7. Nieważność postępowania

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 1. Zajęcia w dniu 18-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

          

 1. Środki odwoławcze i postępowanie wywołane ich wniesieniem
 2. apelacja
 3. b) zażalenie
 4. Skarga kasacyjna
 5. Skarga na orzeczenie referendarza sądowego

4.Skarga o wznowienie postępowania

 1. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 2. Postępowania odrębne i przedmiot postępowań odrębnych ze względu na specyfikę określonej kategorii spraw

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Postępowanie nieprocesowe

 

 1. Zajęcia w dniu 25-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                      

 1. Zasady postępowania nieprocesowego
 2. Rodzaje postępowań nieprocesowych, w tym w szczególności:
 3. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli – wybrane zagadnienia – z uwzględnieniem postępowań: sprawy małżeńskie, inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze, sprawy z zakresu kurateli
 4. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego – wybrane zagadnienia – z uwzględnieniem postępowań: stwierdzenie zasiedzenia, postępowanie wieczystoksięgowe, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu
 5. Sprawy z zakresu prawa spadkowego – wybrane zagadnienia – z uwzględnieniem zabezpieczenia spadku, wykazu inwentarza i spisu inwentarza

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Postępowanie nieprocesowe – c.d.

Sąd polubowny

 

 1. Zajęcia w dniu 09-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                    

 1. Rodzaje postępowań nieprocesowych, w tym w szczególności:
 2. Sprawy depozytowe
 3. Sąd polubowny, wyrok sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

PRAWO RODZINNE – wybrane elementy

 

 1. Zajęcia w dniu 16-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                    

 1. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny
 2. Wspólność wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami
 3. Majątek osobisty
 4. Zmiana lub wyłączenie wspólności ustawowej
 5. Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa
 6. Skutki ustania wspólności ustawowej
 7. Małżeńskie ustroje majątkowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

 1. Zajęcia w dniu 23-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                     

 1. Pokrewieństwo, powinowactwo
 2. Ustanie małżeństwa
 3. Skutki orzeczenia separacji
 4. Osoby uprawnione i zobowiązane do alimentacji, obowiązek alimentacyjny 
 5. Opieka i kuratela
 6. Przysposobienie
 7. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 8. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA – wybrane zagadnienia

 

 1. Zajęcia w dniu 30-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)     
 1. Księgi wieczyste – zagadnienia podstawowe
 2. Ustrój ksiąg wieczystych
 3. Hipoteka i jej rodzaje
 4. Hipoteka na wierzytelności hipotecznej
 5. Hipoteka przymusowa
 6. Opróżnione miejsce hipoteczne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE – wybrane zagadnienia

 

 1. Zajęcia w dniu 06-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

     

 1. Pojęcie weksla
 2. Weksel własny i trasowany
 3. Wystawienie i forma weksla
 4. Indos w prawie wekslowym
 5. Przyjęcie weksla
 6. Płatność weksla
 7. Protest w prawie wekslowym
 8. Zagadnienia procesowe dotyczące weksla
 9. Pojęcie czeku
 10. Wystawienie i forma czeku
 11. Indos w prawie czekowym
 12. Poręczenie czekowe
 13. Przedstawienie czeku i zapłata
 14. Protest w prawie czekowym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe

 

 

 

 

PRAWO  GOSPODARCZE  I  PRAWO  SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE – wybrane elementy

 

Prawo spółek handlowych

 

 1. Zajęcia w dniu 13-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

          

 1. Spółki osobowe w KSH (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), w tym:
 2. powstanie spółki
 3. organizacja, stosunki wewnętrzne i zewnętrzne spółki
 4. odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółek osobowych.

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

 1. Zajęcia w dniu 20-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

             

 1. Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), w tym:
 2. powstanie spółki
 3. stosunki wewnętrzne spółki
 4. organy spółki (sposób ich funkcjonowania): Zarząd, Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza
 5. rozwiązanie spółek kapitałowych
 6. Odpowiedzialność cywilnoprawna spółek, wspólników, zarządów spółek
 7. Przekształcenie, łączenie i podział spółek ze szczególnym uwzględnieniem zasad i podstaw ustalania odpowiedzialności za zobowiązania spółki przekształconej

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

Prawo gospodarcze

 

 1. Zajęcia w dniu 27-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

    

 1. Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej
 2. Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 3. Koncesja; zezwolenie; regulowana działalność gospodarcza
 4. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy
 5. Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
 6. Mikroprzedsiębiorcy; mali i średni przedsiębiorcy
 7. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 8. Udostępnianie informacji gospodarczych
 9. Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych
 10. Obrót instrumentami finansowymi
 11. Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

 

 

 

Prawo upadłościowe 

 

 1. Zajęcia w dniu 03-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 2. Skutki ogłoszenia upadłości: co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, co do spadków nabytych przez upadłego
 3. Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie
 4. Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie sądowe i egzekucyjne
 5. Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 6. Układ w upadłości
 7. Likwidacja masy upadłości
 8. Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw
 9. Zakończenie postępowania upadłościowego/sposoby i skutki/

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

Prawo restrukturyzacyjne

 

 1. Zajęcia w dniu 10-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

             

 1. Przedmiot i cele postępowań restrukturyzacyjnych
 2. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego
 3. Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych i ich skutki:
 4. postępowanie o zatwierdzenie układu
 5. przyspieszone postępowanie układowe
 6. postępowanie układowe
 7. postępowanie sanacyjne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – wybrane elementy

 

 1. Zajęcia w dniu 17-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

       

1.      Podstawowe zasady prawa pracy

 1. Powszechne i autonomiczne źródła prawa pracy – zarys problematyki

3.      Cechy stosunku pracy, podstawy nawiązania stosunku pracy

4.      Zatrudnienie pracownicze a świadczenie pracy na podstawie umów prawa cywilnego

 1. Strony stosunku pracy

6.      Zawarcie, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę

7.      Obowiązki pracodawcy i pracownika

 1. Kontrola pracownika w miejscu pracy

9.      Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników

10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi

 

 1. Zajęcia w dniu 24-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

1.      Wynagrodzenie za pracę (pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę, ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę); ochrona wynagrodzenia za pracę

 1. Minimalne wynagrodzenie za pracę (jego wysokość, termin ustalenia), minimalna stawka godzinowa
 2. Czas pracy, normy czasu pracy, wymiar odpoczynku, przerwy w pracy, systemy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedziele i święta, praca w porze nocnej, dyżur pracowniczy
 3. Pracownicze urlopy wypoczynkowe, bezpłatne i uprawnienia związane z rodzicielstwem
 4. Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
 5. Przedawnienie roszczeń

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 

 

 1. Zajęcia w dniu 31-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

             

 1. Ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty, możliwość dokonywania potrąceń
 2. Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 3. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 4. Instytucje rynku pracy
 5. Instrumenty i usługi rynku pracy
 6. Bezrobotny i poszukujący pracy (nabycie i utrata statusu bezrobotnego, prawny status poszukującego pracy);
 7. Świadczenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy: formy prawne przeciwdziałania bezrobociu, prawne formy łagodzenia skutków bezrobocia

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – wybrane elementy z uwzględnieniem egzekucji administracyjnej

 

 

 1. Zajęcia w dniu 07-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

     

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:

 

 • zakres obowiązywania
 • właściwość organów
 • strony
 • załatwianie spraw
 • postępowanie
 • decyzje
 • odwołania, wznowienie postępowania, uchylenie oraz stwierdzenie nieważności decyzji
 • wydawanie zaświadczeń

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 

 1. Zajęcia w dniu 14-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

 

 • organy egzekucyjne
 • zasady prowadzenia egzekucji
 • zbieg egzekucji
 • egzekucja należności pieniężnych
 • podział sumy uzyskanej z egzekucji
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnych
 • postępowanie zabezpieczające
 1. Organy administracji rządowej i ich kompetencje.
 2. Organy administracji samorządowej i ich kompetencje

 

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach w administracji rządowej
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

 

PRAWO FINANSOWE A W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO BANKOWE I PODATKOWE – wybrane zagadnienia

 

Prawo finansowe

Prawo bankowe

 

 1. Zajęcia w dniu 21-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

  

 1. Sektor finansów publicznych. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych
 2. Organizacja i gospodarka finansowa ZUS i KRUS
 3. System bankowy w Polsce. Rodzaje banków
 4. Reglamentacja działalności banków
 5. Czynności bankowe zastrzeżone dla banków
 6. Pozostałe czynności bankowe
 7. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków
 8. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 9. Nadzór bankowy
 10. Rachunki bankowe (w tym rachunek płatniczy, podstawowy, rachunek VAT, rachunek rodzinny)
 11. Tajemnica bankowa

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

 

Prawo podatkowe

 

 1. Zajęcia w dniu 28-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Pojęcie i charakter podatku
 2. Ordynacja podatkowa
 3. Pośrednie podatki państwowe (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier)
 4. Bezpośrednie podatki państwowe
 5. Podatki samorządowe
 6. Komornik jako podatnik i jako płatnik podatków w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz działalności egzekucyjnej
 7. Kontrola skarbowa

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

 

PRAWO EUROPEJSKIE I PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

– wybrane elementy

 

 1. Zajęcia w dniu 05-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) 

 

 1. Część IV k.p.c. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
 2. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 4. Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 5. Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001  w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 6. Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 7. Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r.
 8. Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. z dnia 20 czerwca 1956 r.
 9. Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych z dnia 2 grudnia 1973 r.
 10. Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 2 października 1973 r.
 11. Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25.10.1980 r. z dnia 25 października 1980 r.
 12. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 28 stycznia 2002 r.
 13. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona)
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 • Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r.
 • Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. z dnia 20 czerwca 1956 r.
 • Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych z dnia 2 grudnia 1973 r.
 • Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 2 października 1973 r.
 • Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25.10.1980 r. z dnia 25 października 1980 r.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 28 stycznia 2002 r.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 

PRAWO KARNE – wybrane zagadnienia w zakresie, w jakim mają one związek z działalnością komorników sądowych

 

 1. Zajęcia w dniu 12-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

                  

 1. Konstrukcja i wykładnia przepisów prawa
 2. Zasady obowiązywania ustawy karnej
 3. Definicja przestępstwa i czynu zabronionego
 4. Pojęcie ustawowych znamion przestępstwa i ich systematyka
 5. Ogólna klasyfikacja przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • rozdziału XIX kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”
 • uchylania się od obowiązku alimentacyjnego – art. 209 kodeksu karnego
 1. Zagadnienie strony podmiotowej czynu zabronionego oraz winy
 2. Okoliczności uchylające kryminalną bezprawność czynu, w tym kontratypy
 3. Podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej, w tym okoliczności wyłączające winę
 4. Formy popełnienia czynu zabronionego
 5. Kary, środki karne, środki kompensacyjne oraz przepadek
 6. Wymiar kary

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

 

POSTĘPOWANIE KARNE, PRAWO KARNE WYKONAWCZE

 

 

 1. Zajęcia w dniu 19-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Pojęcie procesu karnego i źródła prawa karnego procesowego
 2. Zasady obowiązujące w procesie karnym
 3. Przesłanki prowadzenia procesu karnego
 4. Uczestnicy procesu karnego
 5. Czynności procesowe
 6. Postępowanie dowodowe
 7. Środki przymusu w toku procesu karnego
 8. Przebieg procesu karnego, stadia
 9. Postępowanie odwoławcze
 10. Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 11. Postępowanie egzekucyjne uregulowane w kodeksie karnym wykonawczym:
 • kolejność zaspokajania roszczeń,
 • tytuły egzekucyjne,
 • przepadek i nawiązka,
 • wykonanie postanowień o zabezpieczeniu,
 • egzekucja od małżonków, składniki majątku wspólnego,
 • orzeczenie przepadku,
 • wyłączenie przedmiotów z zakresu domniemania,
 • reprezentacja Skarbu Państwa, czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę przysługującemu skazanemu

 

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy