1. Zajęcia w dniu 04-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE – wybrane zagadnienia

 • Pojęcie i cel zabezpieczenia
 • Przesłanki zabezpieczenia
 • Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o udzielenie zabezpieczenia
 • Warunki formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • Termin rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • Zakres rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • Zabezpieczenie przez zarząd przymusowy
 • Odrzucenie albo oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia
 • Żądanie uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia
 • Wymóg szybkości postępowania
 • Charakter akcesoryjny postępowania zabezpieczającego
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu rozpoznawczym w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia
 • Koszty postępowania zabezpieczającego
 • Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych
 • Niedopuszczalność zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa
 • Zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego
 • Upadek zabezpieczenia roszczenie niepieniężnego

Lista aktów prawnych:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

2. Zajęcia w dniu 11-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Przedmiot zabezpieczenia
 • Chwila żądania udzielenia zabezpieczenia
 • Rodzaje zabezpieczenia – zabezpieczenie konserwacyjne i nowacyjne
 • Chwila udzielenia zabezpieczenia
 • Zasada proporcjonalności przy zabezpieczeniu
 • Ograniczenie zabezpieczenia
 • Udzielenie zabezpieczenia na wniosek albo z urzędu
 • Wpłata sumy zabezpieczenia i upadek zabezpieczenia
 • Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – klauzula wykonalności – wzmianka o wykonalności
 • Wykonywanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
 • Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim
 • Zabezpieczenia na rzeczach, wierzytelności i prawach, z których egzekucja jest wyłączona
 • Rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu jako przedmiot zabezpieczenia
 • Dozór nad zajętymi ruchomościami w ramach zabezpieczenia
 • Zajęcie papierów wartościowych w ramach zabezpieczenia
 • Zajęcie rachunku bankowego w ramach zabezpieczenia
 • Doręczanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia
 • Zabezpieczenie alimentów
 • Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych
 • Upadek zabezpieczenia

Lista aktów prawnych:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 18-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) kolokwium dla aplikantów drugiego

- przeprowadza Komornik Sądowy Fornalski Tomasz

Forma zajęć: kolokwium

 

 • Zajęcia w dniu 25-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) – wykładowa Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk Forma zajęć: wykład

               BIUROWOŚĆ I EWIDENCJA OPERACJI FINANSOWYCH KANCELARII KOMORNICZYCH

    

 • Urządzenia ewidencyjne komornika
 • Forma prowadzenia urządzeń ewidencyjnych
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w formie ksiąg
 • Co powinien zapewniać system informatyczny obsługujący urządzenia ewidencyjne
 • Obowiązki komornika w systemie informatycznym
 • Prostowania błędnych zapisów w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w formie ksiąg oraz w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w systemie informatycznym
 • Dokumenty przechowywane przez komornika w osobnych teczkach
 • Wpisywanie spraw w repertoriach "Km", "Kmp" i "Kms", "GKm"
 • Wpisywanie sprawy do repertorium w razie podjęcia na nowo postępowanie w sprawie zakończonej
 • Postępowanie ze sprawami z repertorium "Kmp" niezałatwionymi w okresie ostatnich pięciu lat
 • Zaznaczanie ostatecznego załatwienia sprawy w repertorium
 • Zakładania i prowadzenie akt - kilka spraw przeciwko temu samemu dłużnikowi, oznaczanie połączenia spraw
 • Oznaczanie akt po zakończeniu postępowania
 • Dołączanie pism i kopert do akt. Dołączanie protokołów, postanowień i zarządzeń komornika oraz poświadczonych odpisów wysyłanych pism i zwrotne potwierdzenia odbioru doręczeń
 • Karta rozliczeniowa i jej treść
 • Wydawanie akt poza kancelarię komorniczą
 • Sprawozdawczość komornicza

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika
 • Zajęcia w dniu 01-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Arkadiusz Włodarczyk Forma zajęć: wykład

 

BIUROWOŚĆ I EWIDENCJA OPERACJI FINANSOWYCH KANCELARII KOMORNICZYCH - ciąg dalszy

 • Pojęcie sprawy z elementem zagranicznym i jej rejestrowanie. Oznaczanie akt
 • Kolejność czynności w sprawach z elementem zagranicznym
 • Postępowanie z korespondencję niedotyczącą pomocy prawnej, otrzymaną przez komornika bezpośrednio od sądów i innych organów państwa obcego, albo od cudzoziemców zamieszkałych w Polsce, albo osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą oraz od obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sporządzanie i forma pism oraz dokumentów wysyłanych przez komornika. Podpisywanie pism i dokumentów
 • Dowód doręczenia pism, zawiadomień i pouczeń sporządzonych przez komornika. Doręczenia zagraniczne
 • Akta zastępcze

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wraz z aktami wykonawczymi
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
 • Zajęcia w dniu 08-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Aleksandra Puchacz

Tematyka księgowania w kancelariach komorniczych w ujęciu praktycznym

Forma zajęć: wykład

    

 • Urządzenia do ewidencji operacji finansowych i forma ich prowadzenia
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 • Obowiązki komornika prowadzącego ewidencję operacji finansowych przy pomocy urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 • Kwitariusze komornika – rodzaje, przeznaczenie
 • Przyjmowanie wpłat gotówkowych – forma pokwitowania
 • Postępowanie z kwotami nadsyłanymi przekazami pocztowymi
 • Postępowanie z dowodami wpłaty
 • Rozliczenia z uczestnikami postępowania egzekucyjnego w zakresie rozchodów. Treść pokwitowania wypłaty gotówkowej
 • Przesyłanie pieniędzy osobie uprawnionej
 • Przechowywanie gotówki i przedmiotów wartościowych w kancelarii
 • Postępowanie z wyegzekwowanymi należnościami sądowymi
 • Księga pieniężna i sposób jej prowadzenia
 • Terminy rejestrowania w księdze pieniężnej pobranej kwoty, przychodu i rozchodu w obrocie bezgotówkowym
 • Księgowanie w rubrykach księgi pieniężnej
 • Księgowanie pobranej opłaty egzekucyjnej
 • Księga pieniężna - postępowanie komornika po upływie każdego miesiąca kalendarzowego
 • Obliczanie dochodu komornika
 • Księgowanie zaliczek na wydatki

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Zajęcia w dniu 15-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Piłat Forma zajęć: wykład

 

PRZEPISY USTROJOWE DOTYCZĄCE SAMORZĄDU KOMORNICZEGO, SĄDOWNICTWA, ORGANÓW KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA Z ELEMENTAMI PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

 

Przepisy ustrojowe dotyczące komorników i samorządu komorniczego, sądownictwa

    

 • Status prawny komornika sądowego – komornik jako funkcjonariusz publiczny, organ władzy publicznej, miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości
 • Wymagania stawiane kandydatom do zawodu komornika
 • Powoływanie i odwoływanie komorników
 • Instytucja zastępcy komornika i kuratora kancelarii.
 • Obowiązki komornika po powołaniu
 • Ograniczenia możliwości podejmowania dodatkowego zatrudnienia
 • Przynależność do samorządu komorniczego
 • Ślubowanie komornika
 • Uzyskanie uprawnień przez powołanego komornika do wykonywania czynności
 • Pieczęć komornika
 • Rewir komorniczy- definicja i przypadki zmian rewirów
 • Zasada pełnienia osobiście przez komornika czynności – wyjątki, w tym zakres i cel zlecania czynności asesorowi komorniczemu
 • Uprawnienie komornika do żądania informacji. Wynagrodzenie za udzielenie informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika
 • Wybór komornika. Dopuszczalność przyjęcia wniosku wierzyciela o prowadzenie egzekucji poza swoim rewirem oraz konsekwencje przyjęcia takiego wniosku z naruszeniem przepisów.
 • Kancelaria komornika
 • Personel kancelarii komornika, podstawy nawiązania i zakończenia zatrudnienia
 • Dochód komornika i jego składniki w świetle art. 48 ust. 4 u. kom, w tym wynagrodzenie prowizyjne
 • Koszty działalności egzekucyjnej pokrywane z wynagrodzenia prowizyjnego oraz opłat komorniczych innych niż opłaty egzekucyjne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Zajęcia w dniu 22-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Piłat Forma zajęć: wykład

 

PRZEPISY USTROJOWE DOTYCZĄCE SAMORZĄDU KOMORNICZEGO, SĄDOWNICTWA, ORGANÓW KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA Z ELEMENTAMI PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

 

Przepisy ustrojowe dotyczące komorników i samorządu komorniczego, sądownictwa – ciąg dalszy

 • Ustawowe zadania komornika sądowego, w tym m.in. protokół stanu faktycznego. Podejmowanie czynności przez komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wyłączenie komornika
 • Przeniesienie komornika
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika
 • Samorząd komorniczy
 • Kompetencje organów samorządu komorniczego
 • Komornicy wizytatorzy – wizytacja kancelarii komorniczej.
 • Rozłączne zakresy nadzoru administracyjnego i judykacyjnego
 • Podleganie przez komornika w zakresie nadzoru judykacyjnego tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu
 • Nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem
 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad komornikiem
 • Nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego nad komornikiem
 • Uprawnienia nadzorcze prezesa właściwego sądu apelacyjnego (art. 182 u. kom.)
 • Likwidacja kancelarii komornika, z uwzględnieniem przepisu międzyczasowego art. 284 u kom.

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dn. 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej

 

 • Zajęcia w dniu 29-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Aleksanra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

Koszty komornicze (zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania)

 

 • Publicznoprawny charakter opłat egzekucyjnych
 • Definicja kosztów komorniczych oraz ich podział na wydatki komornika w toku postępowania oraz opłaty komornicze.
 • Podział opłat komorniczych na opłaty egzekucyjne (za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym) oraz opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności
 • Ustawowa podstawa do pobrania lub ściągnięcia opłaty komorniczej.
 • Postanowienie dotyczące kosztów komorniczych i jego obligatoryjne elementy.
 • Wysokość i sposób obliczania opłat egzekucyjnych:

–w egzekucji roszczeń pieniężnych

–w egzekucji roszczeń niepieniężnych

 • Obniżona stawka opłaty w przypadku, w którym dłużnik uiści całość lub część świadczenia pieniężnego na rachunek komornika bądź wierzyciela w terminie do 1 miesiąca od wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 • Przesłanki do zwolnienia od kosztów komorniczych.
 • Miarkowanie opłaty egzekucyjnej
 • Przepisy międzyczasowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

 

 • Zajęcia w dniu 07-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 

Zasady etyki zawodowej komornika sądowego  

 

 • Pojęcie etyki zawodowej
 • Kodeks etyki zawodowej komornika (ewolucja zasad etyki zawodowej komornika sądowego, naruszenie kodeksu etyki jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej)
 • Elementy prawa prasowego, kontakty komornika z mediami
 • Zachowanie się w sytuacjach podwyższonego ryzyka
 • Organizacja pracy komornika
 • Dyscyplina i kultura pracy komornika

Lista aktów prawnych:

 • Uchwała Krajowej Rady Komorniczej z 6 września 2016 r. – Kodeks Etyki Zawodowej Komornika
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

 

 • Zajęcia w dniu 14-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

 

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Prawo konstytucyjne

 

 • Zasada równego traktowania przez władze publiczne
 • Obywatelstwo polskie
 • Prawo do sądu według Konstytucji RP – gwarancje rzetelnego postępowania sądowego
 • Senat – skład i kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa
 • Sejm – skład i kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa
 • Prawa człowieka w Konstytucji RP
 • Własność w świetle Konstytucji RP
 • Ochrona rodziny i dziecka w Konstytucji RP
 • Podstawowe obowiązki obywatela RP
 • Godło, barwy i hymn RP
 • Źródła prawa
 • Znaczenie ratyfikowanej i ogłoszonej umowy międzynarodowej
 • Znaczenie prawne Konstytucji RP
 • Demokratyczne państwo prawne
 • Podstawa i granice działania organów władzy publicznej
 • Samorządy zawodowe
 • Rodzaje i podział władz
 • Władza ustawodawcza
 • Władza wykonawcza
 • Władza sądownicza
 • Inicjatywa ustawodawcza
 • Proces legislacyjny
 • Prezydent RP – uprawnienia
 • Rada Ministrów
 • Administracja rządowa
 • Samorząd terytorialny
 • Sądy, ustawa o ustroju sądów powszechnych
 • Trybunały
 • Sąd Najwyższy
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Trybunał Konstytucyjny – właściwość, znaczenie wyroków TK
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Konstytucyjne aspekty członkostwa w Unii Europejskiej
 • Ochrona obywateli, praw i interesów Polski w stosunkach zagranicznych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Lista aktów prawnych:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Zajęcia w dniu 21-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 

Postępowanie w ogólności

    

 • Kurator w postępowaniu egzekucyjnym (podstawy i tryb ustanowienia)
 • Działanie sądu z urzędu zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji i usunięcia spostrzeżonych uchybień
 • Skarga na czynności komornika i nadzór jurysdykcyjny sądu
 • Zwolnienie od kosztów sądowych przyznane stronie w postępowaniu rozpoznawczym, a postępowanie egzekucyjne; zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym
 • Zażalenie i inne rodzaje zaskarżeń w postępowaniu egzekucyjnym, w tym komornik jako strona w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kosztów

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Zajęcia w dniu 28-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – ciąg dalszy

 

 • Skutki nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 • Tytuły zagraniczne i możliwość prowadzenia egzekucji na ich podstawie w RP
 • Europejski tytuł zagraniczny
 • Co powinna zawierać klauzula wykonalności. Zmiany podmiotowe w egzekucji a nowa klauzula wykonalności na dotychczasowym tytule
 • Tytuły wykonawcze skuteczne przeciwko wszystkim
 • Tytuły egzekucyjne, z których wynika, że następca odpowiada tylko z określonych przedmiotów albo do wysokości ich wartości
 • Tytuł egzekucyjny, rodzaje tytułów egzekucyjnych, tytuły wykonawcze
 • Wydanie dalszego i ponownego tytułu egzekucyjnego
 • Następstwo prawne wierzyciela i dłużnika w postępowaniu klauzulowym
 • Tryb zaskarżania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

 

 

 • Zajęcia w dniu 04-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – ciąg dalszy

    

 • Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 • Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobom pozostającym w związku małżeńskim  
 • Egzekucja z mienia poddanego pieczy zarządcy, kuratora spadku, wykonawcy testamentu
 • Czy i kiedy do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć odpis tytułu wykonawczego
 • Tytuły wykonawcze egzekwowane bez nadania im klauzuli wykonalności - rodzaje
 • Przejście uprawnień i obowiązków w toku egzekucji
 • Zmiany stron lub uczestników postępowania w postępowaniu egzekucyjnym
 • Przejście praw i obowiązków na spadkobierców dłużnika lub wierzyciela

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Zajęcia w dniu 18-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Aleksandra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – ciąg dalszy

  

 • Skutki nie zawiadomienia przez dłużnika, powiadomionego o wszczęciu egzekucji, organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc.
 • Doręczenia w toku postępowania egzekucyjnego
 • Kiedy ugoda zawarta przed sądem polubownym może stanowić podstawę egzekucji
 • Przeciwko komu musi być wydany tytuł egzekucyjny przy egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki prawa cywilnego. Egzekucja p-ko s.c. i wspólnikom tej spółki – zagadnienia praktyczne
 • Czynności nie będące czynnościami egzekucyjnymi wykonywane przez komornika –podstawy i tryb procedowania
 • Egzekucja p-ko wspólnikom spółek osobowych –wymagania formalne co do tytułu wykonawczego i aspekty praktyczne  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 25-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Piłat

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – ciąg dalszy

    

 • Jurysdykcja krajowa polskich organów egzekucyjnych. Immunitet egzekucyjny  
 • Konsekwencje przyjęcia przez komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, do prowadzenia której komornik nie jest właściwy według przepisów k.p.c.  
 • Strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego
 • Dodatkowy obowiązek ciążący na komorniku prowadzącym egzekucje o świadczenie przekraczające 20,000 zł
 • Wykonywanie orzeczeń o przywrócenie naruszenie posiadania, jeżeli dłużnik po ukończeniu egzekucji ponownie dokonał zmiany sprzecznej z treścią tego tytułu przed upływem sześciu miesięcy od ukończenia egzekucji

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

17. Zajęcia w dniu 09-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Piłat Wojciech

Forma zajęć: wykład

 

 • Zbieg egzekucji sądowych (art. 773¹ k.p.c.)
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Powództwo opozycyjne i ekscydencyjne, w tym zarzut potrącenia i przedawnienia podniesiony w egzekucji
 • Wstrzymanie się przez komornika z dokonaniem czynności  
 • Obowiązek informowania przez komornika wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym o prowadzonym przeciwko dłużnikowi postępowaniu egzekucyjnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

18 . Zajęcia w dniu 16-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca

- Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk

Forma zajęć: wykład

    

 • Dopuszczalność prowadzenia egzekucji p-ko osobie, która stała się posiadaczem/właścicielem rzeczy po jej zajęciu
 • Gromadzenie w postępowaniu egzekucyjnym informacji o stanie majątkowym dłużnika. Jak powinien postąpić komornik w razie nie udzielenia mu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji przez podmiot do tego zobowiązany.
 • Wyjawienie majątku
 • Żądanie wyjaśnień przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Od kogo i na jakiej podstawie komornik może żądać wyjaśnień lub informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji
 • Jakie czynności powinien podjąć komornik, jeżeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, że na zajętym przedmiocie ustanowiony został zastaw rejestrowy
 • Podejmowanie przez komornika czynności w porze nocnej i w dniu ustawowo uznanym za wolny od pracy
 • Możliwość dokonania „rewizji osobistej” przez komornika. Stosowanie środków przymusu w postępowaniu egzekucyjnym
 • Kiedy komornik jest zobowiązany przywołać do czynności egzekucyjnych świadków
 • Obowiązki komornika po zakończeniu egzekucji w tym po skutecznym wyegzekwowaniu całej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

 

 • Zajęcia w dniu 23-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Aleksandra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

 • Jaki wpływ na postępowanie egzekucyjne ma ogłoszenie upadłości dłużnika. Udział komornika w postępowaniu upadłościowym
 • Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na egzekucję
 • Czynności w zakresie spisu inwentarza
 • Czynności w zakresie spisu i zabezpieczenia spadku

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Zajęcia w dniu 30-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

 • Wniosek egzekucyjny (wymagania formalne). Co powinien zawierać wniosek o wszczęcie egzekucji, w tym złożony na urzędowym formularzu , ustnie lub przez osobę nie mogącą pisać
 • Co musi zawierać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i kiedy doręcza się je dłużnikowi
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • Postępowanie komornika w razie stwierdzenia, że wszczął egzekucję przeciwko osobie nie wymienionej w tytule wykonawczym  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 06-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

      

 • Kiedy sąd jest organem egzekucyjnym i w jakich sprawach, a kiedy sądem egzekucyjnym
 • Czy organ emerytalno-rentowy dokonujący potrąceń z emerytury lub renty jest organem egzekucyjnym
 • Obrona merytoryczna i obrona formalna dłużnika w toku egzekucji i jakimi środkami się ją dochodzi
 • Wydanie opinii przez biegłego w postępowaniu egzekucyjnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

                                              

 • Zajęcia w dniu 13-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Ograniczeniu egzekucji o charakterze przedmiotowym
 • Poszukiwanie majątku dłużnika
 • Wnioski, oświadczenia i protokoły w postępowaniu egzekucyjnym  
 • Złożenie wyegzekwowanych kwot pieniężnych na rachunek depozytowy ministra finansów  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Egzekucja świadczeń pieniężnych

 

Egzekucja z ruchomości

 

 • Zajęcia w dniu 20-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk

Forma zajęć: wykład

 

 • Właściwość komornika w egzekucji z ruchomości
 • Sposób, zakres i skutek prawny zajęcia w egzekucji z ruchomości
 • Oszacowanie zajętych ruchomości
 • Dozór nad zajętymi ruchomościami

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 27-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk

Forma zajęć: wykład

      

 • Sprzedaż zajętych ruchomości (sposoby i tryb oraz kolejność stosowania poszczególnych trybów)
 • Udzielanie i skutek przybicia w egzekucji z ruchomości
 • Przejmowanie na własność ruchomości w egzekucji
 • Prawa i obowiązki nabywcy w egzekucji z ruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z rachunków bankowych

 

 • Zajęcia w dniu 03-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Aleksandra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • Obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę - przesłanki ukarania pracodawcy grzywną
 • Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • Obowiązki pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia o pracę
 • Zasada ciągłości zajęcia wynagrodzenia dłużnika
 • Postępowanie komornika w egzekucji z rachunku bankowego
 • Poszczególne rodzaje rachunków bankowych w egzekucja( rachunek VAT, rodzinny , lokaty terminowej, podstawowy)
 • Ograniczenia przedmiotowe w egzekucji z rachunków bankowych
 • Zakres i skutki zajęcia rachunku bankowego
 • Obowiązki banku w egzekucji z rachunku bankowego i odpowiedzialność banku za naruszenie obowiązków w egzekucji z rachunku bankowego

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Egzekucja z innych wierzytelności

 

 • Zajęcia w dniu 10-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

 • Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności
 • Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
 • Zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności
 • Postępowanie komornika w egzekucji z innych praw majątkowych -zasady ogólne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Egzekucja z innych praw majątkowych

 

 • Zajęcia w dniu 17-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -    Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności w tym udziałów w sp. z o.o.
 • Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
 • Zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności
 • Zaspokajanie wierzyciela z zajętego prawa w egzekucji z innych praw majątkowych
 • Postępowanie komornika w egzekucji z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Egzekucja z nieruchomości

 

 • Zajęcia w dniu 24-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Tomasz Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Właściwość komornika w egzekucji z nieruchomości
 • Uczestnicy postępowania w egzekucji z nieruchomości
 • Zajęcie nieruchomości i skutek rozporządzenia nieruchomością po jej zajęciu
 • Zarząd nieruchomością zajętą

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

 • Zajęcia w dniu 31-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

 • Opis i oszacowanie nieruchomości
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości i warunki licytacyjne w egzekucji z nieruchomości
 • Licytacja nieruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości

 

 • Zajęcia w dniu 07-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

 • Przybicie w egzekucji z nieruchomości
 • Przysądzenie własności w egzekucji z nieruchomości
 • Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Zajęcia w dniu 14-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -     Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Uproszczona egzekucja z nieruchomości.
 • Egzekucja z użytkowania wieczystego i udziału we współwłasności

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Egzekucja świadczeń niepieniężnych, czynności egzekucyjne określone w przepisach szczególnych o egzekucji

 

 • Zajęcia w dniu 21-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Tomasz Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa
 • Egzekucja przez sprzedaż gospodarstwa rolnego

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

                                                                                                                          

 • Zajęcia w dniu 28-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -     Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk

Forma zajęć: wykład

 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem eksmisji
 • Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa
 • Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 05-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Aleksandra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

1. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego

2. Egzekucja przez zarząd przymusowy

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości
 • Zajęcia w dniu 12-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 • Egzekucja należności sądowych

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa

 

 • Zajęcia w dniu 19-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Aleskandra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

 • Praca z modelowymi aktami postępowania egzekucyjnego na przykładzie wybranych problemów egzekucji.

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych