1. Zajęcia w dniu 11-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Przedmiot zabezpieczenia
 2. Chwila żądania udzielenia zabezpieczenia
 3. Rodzaje zabezpieczenia – zabezpieczenie konserwacyjne i nowacyjne
 4. Chwila udzielenia zabezpieczenia
 5. Zasada proporcjonalności przy zabezpieczeniu
 6. Ograniczenie zabezpieczenia
 7. Udzielenie zabezpieczenia na wniosek albo z urzędu
 8. Wpłata sumy zabezpieczenia i upadek zabezpieczenia
 9. Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – klauzula wykonalności – wzmianka o wykonalności
 10. Wykonywanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
 11. Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim
 12. Zabezpieczenia na rzeczach, wierzytelności i prawach, z których egzekucja jest wyłączona
 13. Rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu jako przedmiot zabezpieczenia
 14. Dozór nad zajętymi ruchomościami w ramach zabezpieczenia
 15. Zajęcie papierów wartościowych w ramach zabezpieczenia
 16. Zajęcie rachunku bankowego w ramach zabezpieczenia
 17. Doręczanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia
 18. Zabezpieczenie alimentów
 19. Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych
 20. Upadek zabezpieczenia

 

Lista aktów prawnych:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 1. Zajęcia w dniu 18-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) kolokwium dla aplikantów drugiego

- przeprowadza Komornik Sądowy Fornalski Tomasz

 

 1. Zajęcia w dniu 25-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

               BIUROWOŚĆ I EWIDENCJA OPERACJI FINANSOWYCH KANCELARII KOMORNICZYCH

    

 1. Urządzenia ewidencyjne komornika
 2. Forma prowadzenia urządzeń ewidencyjnych
 3. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w formie ksiąg
 4. Co powinien zapewniać system informatyczny obsługujący urządzenia ewidencyjne

5.Obowiązki komornika w systemie informatycznym

 1. Prostowania błędnych zapisów w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w formie ksiąg oraz w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w systemie informatycznym
 2. Dokumenty przechowywane przez komornika w osobnych teczkach

8.Wpisywanie spraw w repertoriach "Km", "Kmp" i "Kms", "GKm"

 1. Wpisywanie sprawy do repertorium w razie podjęcia na nowo postępowanie w sprawie zakończonej

10.Postępowanie ze sprawami z repertorium "Kmp" niezałatwionymi w okresie ostatnich pięciu lat

 1. Zaznaczanie ostatecznego załatwienia sprawy w repertorium
 2. Zakładania i prowadzenie akt - kilka spraw przeciwko temu samemu dłużnikowi, oznaczanie połączenia spraw
 3. Oznaczanie akt po zakończeniu postępowania
 4. Prezentata. Dołączanie pism i kopert do akt. Dołączanie protokołów, postanowień i zarządzeń komornika oraz poświadczonych odpisów wysyłanych pism i zwrotne potwierdzenia odbioru doręczeń
 5. Karta rozliczeniowa i jej treść
 6. Wydawanie akt poza kancelarię komorniczą
 7. Sprawozdawczość komornicza

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika

 

 

 1. Zajęcia w dniu 01-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

BIUROWOŚĆ I EWIDENCJA OPERACJI FINANSOWYCH KANCELARII KOMORNICZYCH  - ciąg dalszy

 1. Pojęcie sprawy z elementem zagranicznym i jej rejestrowanie. Oznaczanie akt
 2. Kolejność czynności w sprawach z elementem zagranicznym
 3. Postępowanie z korespondencję niedotyczącą pomocy prawnej, otrzymaną przez komornika bezpośrednio od sądów i innych organów państwa obcego, albo od cudzoziemców zamieszkałych w Polsce, albo osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą oraz od obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. Sporządzanie i forma pism oraz dokumentów wysyłanych przez komornika. Podpisywanie pism i dokumentów
 5. Dowód doręczenia pism, zawiadomień i pouczeń sporządzonych przez komornika. Doręczenia zagraniczne
 6. Akta zastępcze

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wraz z aktami wykonawczymi
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych

 

 

 1. Zajęcia w dniu 08-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

Tematyka księgowania w kancelariach komorniczych w ujęciu praktycznym

     

 1. Urządzenia do ewidencji operacji finansowych i forma ich prowadzenia
 2. Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 3. Obowiązki komornika prowadzącego ewidencję operacji finansowych przy pomocy urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 4. Kwitariusze komornika – rodzaje, przeznaczenie
 5. Przyjmowanie wpłat gotówkowych – forma pokwitowania
 6. Postępowanie z kwotami nadsyłanymi przekazami pocztowymi
 7. Postępowanie z dowodami wpłaty
 8. Rozliczenia z uczestnikami postępowania egzekucyjnego w zakresie rozchodów. Treść pokwitowania wypłaty gotówkowej
 9. Przesyłanie pieniędzy osobie uprawnionej
 10. Przechowywanie gotówki i przedmiotów wartościowych w kancelarii
 11. Postępowanie z wyegzekwowanymi należnościami sądowymi
 12. Księga pieniężna i sposób jej prowadzenia
 13. Terminy rejestrowania w księdze pieniężnej pobranej kwoty, przychodu i rozchodu w obrocie bezgotówkowym
 14. Księgowanie w rubrykach księgi pieniężnej
 15. Księgowanie pobranej opłaty egzekucyjnej
 16. Księga pieniężna - postępowanie komornika po upływie każdego miesiąca kalendarzowego
 17. Obliczanie dochodu komornika
 18. Księgowanie zaliczek na wydatki

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

 

 

 1. Zajęcia w dniu 15-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

PRZEPISY USTROJOWE DOTYCZĄCE SAMORZĄDU KOMORNICZEGO, SĄDOWNICTWA, ORGANÓW KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA Z ELEMENTAMI PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

 

Przepisy ustrojowe dotyczące komorników i samorządu komorniczego, sądownictwa

     

1 Status prawny komornika sądowego – komornik jako funkcjonariusz publiczny, organ władzy publicznej, miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości

 1. Wymagania stawiane kandydatom do zawodu komornika
 2. Powoływanie i odwoływanie komorników
 3. Instytucja zastępcy komornika i kuratora kancelarii.
 4. Obowiązki komornika po powołaniu

6.Ograniczenia możliwości podejmowania dodatkowego zatrudnienia

7.Przynależność do samorządu komorniczego

 1. Ślubowanie komornika

9.Uzyskanie uprawnień przez powołanego komornika do wykonywania czynności

 1. Pieczęć komornika
 2. Rewir komorniczy- definicja i przypadki zmian rewirów
 3. Zasada pełnienia osobiście przez komornika czynności – wyjątki, w tym zakres i cel zlecania czynności asesorowi komorniczemu
 4. Uprawnienie komornika do żądania informacji. Wynagrodzenie za udzielenie informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika
 5. Wybór komornika. Dopuszczalność przyjęcia wniosku wierzyciela o prowadzenie egzekucji poza swoim rewirem oraz konsekwencje przyjęcia takiego wniosku z naruszeniem przepisów.
 6. Kancelaria komornika

14.Personel kancelarii komornika, podstawy nawiązania i zakończenia zatrudnienia

 1. Dochód komornika i jego składniki w świetle art. 48 ust. 4 u. kom, w tym wynagrodzenie prowizyjne
 2. Koszty działalności egzekucyjnej pokrywane z wynagrodzenia prowizyjnego oraz opłat komorniczych innych niż opłaty egzekucyjne

 

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

 

 

 1. Zajęcia w dniu 22-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

PRZEPISY USTROJOWE DOTYCZĄCE SAMORZĄDU KOMORNICZEGO, SĄDOWNICTWA, ORGANÓW KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA Z ELEMENTAMI PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

 

Przepisy ustrojowe dotyczące komorników i samorządu komorniczego, sądownictwa – ciąg dalszy

 1. Ustawowe zadania komornika sądowego, w tym m.in. protokół stanu faktycznego. Podejmowanie czynności   przez komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wyłączenie komornika
 3. Przeniesienie komornika
 4. Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika
 5. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 6. Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika
 7. Samorząd komorniczy
 8. Kompetencje organów samorządu komorniczego
 9. Komornicy wizytatorzy – wizytacja kancelarii komorniczej.
 10. Rozłączne zakresy nadzoru administracyjnego i judykacyjnego
 11. Podleganie przez komornika w zakresie nadzoru judykacyjnego tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu
 12. Nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem
 13. Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad komornikiem
 14. Nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego nad komornikiem
 15. Uprawnienia nadzorcze prezesa właściwego sądu apelacyjnego (art. 182 u. kom.)
 16. Likwidacja kancelarii komornika, z uwzględnieniem przepisu międzyczasowego art. 284 u kom.

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dn. 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej

 

 

 1. Zajęcia w dniu 29-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

Koszty komornicze (zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania)

 

 1. Publicznoprawny charakter opłat egzekucyjnych
 2. Definicja kosztów komorniczych oraz ich podział na wydatki komornika w toku postępowania oraz opłaty komornicze.
 3. Podział opłat komorniczych na opłaty egzekucyjne (za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym) oraz opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności
 4. Ustawowa podstawa do pobrania lub ściągnięcia opłaty komorniczej.
 5. Postanowienie dotyczące kosztów komorniczych i jego obligatoryjne elementy.

6.Wysokość i sposób obliczania opłat egzekucyjnych:

–w egzekucji roszczeń pieniężnych                                                               

–w egzekucji roszczeń niepieniężnych

 1. Obniżona stawka opłaty w przypadku, w którym dłużnik uiści całość lub część świadczenia pieniężnego na rachunek komornika bądź wierzyciela w terminie do 1 miesiąca od wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 2. Przesłanki do zwolnienia od kosztów komorniczych.
 3. Miarkowanie opłaty egzekucyjnej
 4. Przepisy międzyczasowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

 

 1. Zajęcia w dniu 07-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 

Zasady etyki zawodowej komornika sądowego

 

 1. Pojęcie etyki zawodowej
 2. Kodeks etyki zawodowej komornika (ewolucja zasad etyki zawodowej komornika sądowego, naruszenie kodeksu etyki jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej)
 3. Elementy prawa prasowego, kontakty komornika z mediami
 4. Zachowanie się w sytuacjach podwyższonego ryzyka
 5. Organizacja pracy komornika
 6. Dyscyplina i kultura pracy komornika

Lista aktów prawnych:

 • Uchwała Krajowej Rady Komorniczej z 6 września 2016 r. – Kodeks Etyki Zawodowej Komornika
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

 

 1. Zajęcia w dniu 14-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Prawo konstytucyjne

 

 1. Zasada równego traktowania przez władze publiczne
 2. Obywatelstwo polskie
 3. Prawo do sądu według Konstytucji RP – gwarancje rzetelnego postępowania sądowego
 4. Senat – skład i kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa
 5. Sejm – skład i kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa
 6. Prawa człowieka w Konstytucji RP
 7. Własność w świetle Konstytucji RP
 8. Ochrona rodziny i dziecka w Konstytucji RP
 9. Podstawowe obowiązki obywatela RP
 10. Godło, barwy i hymn RP
 11. Źródła prawa
 12. Znaczenie ratyfikowanej i ogłoszonej umowy międzynarodowej
 13. Znaczenie prawne Konstytucji RP
 14. Demokratyczne państwo prawne
 15. Podstawa i granice działania organów władzy publicznej
 16. Samorządy zawodowe
 17. Rodzaje i podział władz

18.Władza ustawodawcza

 1. Władza wykonawcza
 2. Władza sądownicza
 3. Inicjatywa ustawodawcza
 4. Proces legislacyjny
 5. Prezydent RP – uprawnienia
 6. Rada Ministrów
 7. Administracja rządowa
 8. Samorząd terytorialny
 9. Sądy, ustawa o ustroju sądów powszechnych
 10. Trybunały
 11. Sąd Najwyższy
 12. Naczelny Sąd Administracyjny

40.Trybunał Konstytucyjny – właściwość, znaczenie wyroków TK

 1. Najwyższa Izba Kontroli
 2. Rzecznik Praw Obywatelskich
 3. Konstytucyjne aspekty członkostwa w Unii Europejskiej
 4. Ochrona obywateli, praw i interesów Polski w stosunkach zagranicznych
 5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Lista aktów prawnych:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

 

 1. Zajęcia w dniu 21-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 

Postępowanie w ogólności

     

 1. Kurator w postępowaniu egzekucyjnym (podstawy i tryb ustanowienia)
 2. Działanie sądu z urzędu zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji i usunięcia spostrzeżonych uchybień
 3. Skarga na czynności komornika i nadzór jurysdykcyjny sądu
 4. Zwolnienie od kosztów sądowych przyznane stronie w postępowaniu rozpoznawczym, a postępowanie egzekucyjne; zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym
 5. Zażalenie i inne rodzaje zaskarżeń w postępowaniu egzekucyjnym, w tym komornik jako strona w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kosztów

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

 

 1. Zajęcia w dniu 28-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYE – ciąg dalszy

 

 1. Skutki nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 2. Tytuły zagraniczne i możliwość prowadzenia egzekucji na ich podstawie w RP
 3. Europejski tytuł zagraniczny
 4. Co powinna zawierać klauzula wykonalności. Zmiany podmiotowe w egzekucji a nowa klauzula wykonalności na dotychczasowym tytule
 5. Tytuły wykonawcze skuteczne przeciwko wszystkim
 6. Tytuły egzekucyjne, z których wynika, że następca odpowiada tylko z określonych przedmiotów albo do wysokości ich wartości
 7. Tytuł egzekucyjny, rodzaje tytułów egzekucyjnych, tytuły wykonawcze
 8. Wydanie dalszego i ponownego tytułu egzekucyjnego
 9. Następstwo prawne wierzyciela i dłużnika w postępowaniu klauzulowym
 10. Tryb zaskarżania  postanowienia o  nadaniu klauzuli wykonalności  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

 

 

 1. Zajęcia w dniu 04-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYE – ciąg dalszy

     

 1. Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 2. Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobom pozostającym w związku małżeńskim
 3. Egzekucja z mienia poddanego pieczy zarządcy, kuratora spadku, wykonawcy testamentu
 4. Czy i kiedy do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć odpis tytułu wykonawczego
 5. Tytuły wykonawcze egzekwowane bez nadania im klauzuli wykonalności - rodzaje
 6. Przejście uprawnień i obowiązków w toku egzekucji
 7. Zmiany stron lub uczestników postępowania w postępowaniu egzekucyjnym
 8. Przejście praw i obowiązków na spadkobierców dłużnika lub wierzyciela

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 1. Zajęcia w dniu 18-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYE – ciąg dalszy

  

 1. Skutki nie zawiadomienia przez dłużnika, powiadomionego o wszczęciu egzekucji, organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc.
 2. Doręczenia w toku postępowania egzekucyjnego
 3. Kiedy ugoda zawarta przed sądem polubownym może stanowić podstawę egzekucji
 4. Przeciwko komu musi być wydany tytuł egzekucyjny przy egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki prawa cywilnego. Egzekucja p-ko s.c. i wspólnikom tej spółki – zagadnienia praktyczne
 5. Czynności nie będące czynnościami egzekucyjnymi wykonywane przez komornika –podstawy i tryb procedowania
 6. Egzekucja p-ko wspólnikom spółek osobowych –wymagania formalne co do tytułu wykonawczego i aspekty praktyczne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 1. Zajęcia w dniu 25-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYE – ciąg dalszy

     

 1. Jurysdykcja krajowa polskich organów egzekucyjnych. Immunitet egzekucyjny
 2. Konsekwencje przyjęcia przez komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, do prowadzenia której komornik nie jest właściwy według przepisów k.p.c.
 3. Strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego
 4. Dodatkowy obowiązek ciążący na komorniku prowadzącym egzekucje o świadczenie przekraczające 20,000 zł
 5. Wykonywanie orzeczeń o przywrócenie naruszenie posiadania, jeżeli dłużnik po ukończeniu egzekucji ponownie dokonał zmiany sprzecznej z treścią tego tytułu przed upływem sześciu miesięcy od ukończenia egzekucji

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 1. Zajęcia w dniu 09-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Zbieg egzekucji sądowych (art. 773¹ k.p.c.)
 2. Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 3. Powództwo opozycyjne i ekscydencyjne, w tym zarzut potrącenia i przedawnienia podniesiony w egzekucji
 4. Wstrzymanie się przez komornika  z dokonaniem czynności   
 5. Obowiązek informowania przez komornika wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym o prowadzonym przeciwko dłużnikowi postępowaniu egzekucyjnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

18 . Zajęcia w dniu 16-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

    

 1. Dopuszczalność prowadzenia egzekucji p-ko osobie, która stała się posiadaczem/właścicielem rzeczy po jej zajęciu
 2. Gromadzenie w postępowaniu egzekucyjnym informacji o stanie majątkowym dłużnika. Jak powinien postąpić komornik w razie nie udzielenia mu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji przez podmiot do tego zobowiązany.
 3. Wyjawienie majątku
 4. Żądanie wyjaśnień przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Od kogo i na jakiej podstawie komornik może żądać wyjaśnień lub informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji
 5. Jakie czynności powinien podjąć komornik, jeżeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, że na zajętym przedmiocie ustanowiony został zastaw rejestrowy
 6. Podejmowanie przez komornika czynności w porze nocnej i w dniu ustawowo uznanym za wolny od pracy
 7. Możliwość dokonania „rewizji osobistej” przez komornika. Stosowanie środków przymusu w postępowaniu egzekucyjnym
 8. Kiedy komornik jest zobowiązany przywołać do czynności egzekucyjnych świadków
 9. Obowiązki komornika po zakończeniu egzekucji w tym po skutecznym wyegzekwowaniu całej należności  wraz z kosztami egzekucyjnymi   

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

 

 1. Zajęcia w dniu 23-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Jaki wpływ na postępowanie egzekucyjne ma ogłoszenie upadłości dłużnika. Udział komornika w postępowaniu upadłościowym
 2. Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na egzekucję
 3. Czynności w zakresie spisu inwentarza
 4. Czynności w zakresie spisu i zabezpieczenia spadku

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

 

 1. Zajęcia w dniu 30-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Wniosek egzekucyjny (wymagania formalne). Co powinien zawierać wniosek o wszczęcie egzekucji, w tym złożony na urzędowym formularzu , ustnie lub przez osobę nie mogącą pisać
 2. Co musi zawierać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i kiedy doręcza się je dłużnikowi
 3. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego
 5. Postępowanie  komornika w razie stwierdzenia, że wszczął egzekucję przeciwko osobie nie wymienionej w tytule wykonawczym   

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 1. Zajęcia w dniu 06-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

       

 1. Kiedy sąd jest organem egzekucyjnym i w jakich sprawach, a kiedy sądem egzekucyjnym
 2. Czy organ emerytalno-rentowy dokonujący potrąceń z emerytury lub renty jest organem egzekucyjnym
 3. Obrona merytoryczna i obrona formalna dłużnika w toku egzekucji i jakimi środkami się ją dochodzi
 4. Wydanie opinii przez biegłego w postępowaniu egzekucyjnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

                                              

 1. Zajęcia w dniu 13-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Ograniczeniu egzekucji o charakterze przedmiotowym
 2. Poszukiwanie majątku dłużnika
 3. Wnioski, oświadczenia i protokoły w postępowaniu egzekucyjnym
 4. Złożenie wyegzekwowanych kwot pieniężnych na rachunek depozytowy ministra finansów

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

 

Egzekucja świadczeń pieniężnych

 

Egzekucja z ruchomości

 

 1. Zajęcia w dniu 20-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)
 1. Właściwość komornika w egzekucji z ruchomości
 2. Sposób, zakres i skutek prawny zajęcia w egzekucji z ruchomości
 3. Oszacowanie zajętych ruchomości
 4. Dozór nad zajętymi ruchomościami

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

 1. Zajęcia w dniu 27-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

      

 1. Sprzedaż zajętych ruchomości (sposoby i tryb oraz kolejność stosowania poszczególnych trybów)
 2. Udzielanie i skutek przybicia w egzekucji z ruchomości
 3. Przejmowanie na własność ruchomości w egzekucji
 4. Prawa i obowiązki nabywcy w egzekucji z ruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z rachunków bankowych

 

 1. Zajęcia w dniu 03-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 2. Obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę - przesłanki ukarania pracodawcy grzywną
 3. Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 4. Obowiązki pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia o pracę
 5. Zasada ciągłości zajęcia wynagrodzenia dłużnika
 6. Postępowanie komornika w egzekucji z rachunku bankowego
 7. Poszczególne rodzaje rachunków bankowych w egzekucja( rachunek VAT, rodzinny , lokaty terminowej, podstawowy)
 8. Ograniczenia przedmiotowe w egzekucji z rachunków bankowych
 9. Zakres i skutki zajęcia rachunku bankowego
 10. Obowiązki banku w egzekucji z rachunku bankowego i odpowiedzialność banku za naruszenie obowiązków w egzekucji z rachunku bankowego

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

 

Egzekucja z innych wierzytelności

 

 1. Zajęcia w dniu 10-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności
 2. Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
 3. Zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności
 4. Postępowanie komornika w egzekucji z innych praw majątkowych -zasady ogólne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

Egzekucja z innych praw majątkowych

 

 1. Zajęcia w dniu 17-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności w tym udziałów w sp. z o.o.
 2. Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
 3. Zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności
 4. Zaspokajanie wierzyciela z zajętego prawa w egzekucji z innych praw majątkowych
 5. Postępowanie komornika w egzekucji z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Egzekucja z nieruchomości

 

 1. Zajęcia w dniu 24-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Właściwość komornika w egzekucji z nieruchomości
 2. Uczestnicy postępowania w egzekucji z nieruchomości
 3. Zajęcie nieruchomości i skutek rozporządzenia nieruchomością po jej zajęciu
 4. Zarząd nieruchomością zajętą

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

 1. Zajęcia w dniu 31-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Opis i oszacowanie nieruchomości
 2. Obwieszczenie o licytacji nieruchomości i warunki licytacyjne w egzekucji z nieruchomości
 3. Licytacja nieruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości

 

 1. Zajęcia w dniu 07-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Przybicie w egzekucji z nieruchomości
 2. Przysądzenie własności w egzekucji z nieruchomości
 3. Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 1. Zajęcia w dniu 14-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Uproszczona egzekucja z nieruchomości.
 2. Egzekucja z użytkowania wieczystego i udziału we współwłasności

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Egzekucja świadczeń niepieniężnych, czynności egzekucyjne określone w przepisach szczególnych o egzekucji

 

 1. Zajęcia w dniu 21-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa
 2. Egzekucja przez sprzedaż gospodarstwa rolnego

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

                                                                                                                          

 1. Zajęcia w dniu 28-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Egzekucja świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem eksmisji
 2. Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa
 3. Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 1. Zajęcia w dniu 05-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego
 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości 

 

 1. Zajęcia w dniu 12-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 2. Egzekucja należności sądowych

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa

 

 1. Zajęcia w dniu 19-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

 1. Praca z modelowymi aktami postępowania egzekucyjnego na przykładzie wybranych problemów egzekucji.

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych