Rada Izby Komorniczej w Lublinie, działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej publikuje zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych na 2021r.

 

I ROK APLIKACJI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH

II ROK APLIKACJI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH

L.p.  Imię i nazwikso Patron
1 Wojciech Breś aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierza Rynia, Kancelaria Komornicza nr XI W Lublinie
2 Jarosław Dobrzyński  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusza Włodarczyka, Kancelaria Komornicza nr II w Lubartowie
3 Michał Frączek aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzeja Sienkiewicza, Kancelaria Komornicza nr I w Radzyniu Podlaskim
4 Agata Ignaciuk  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Piotra Gorgola, Kancelaria Komornicza nr IV w Lublinie
5 Paweł Koziej  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jacka Kani, Kancelaria Komornicza nr V w Świdniku
6 Edyta Kulas  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriela Wlazia, Kancelaria Komornicza nr XIX W Lublinie
7 Ewelina Maciejewska aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku Jarosława Zunia, Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
8 Mateusz Markwat  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Katarzyny Siekańskiej, Kancelaria Komornicza nr XII w Radomiu
9 Eryk Mizak  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Puławach Dawida Rączkowskiego, Kancelaria Komornicza nr VI w Puławach
10 Angelika Mochniej  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Pawła Piotrowskiego, Kancelaria Komornicza nr I w Zwoleniu
11 Konrad Nieśpiałowski  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Pawła Paradzińskiego, Kancelaria Komornicza nr XII w Lublinie;
12 Marcin Piechota  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszki Bąk-Batowskiej, Kancelaria Komornicza nr I w Opolu Lubelskim;
13 Olga Przewoźnik  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriela Wlazia, Kancelaria Komornicza nr XIX W Lublinie;
14 Adrianna Serewiś aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Adriana Gmyrka, Kancelaria Komornicza nr II w Radomiu;
15 Wiktoria Słodkowska  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Pawła Smoleńskiego, Kancelaria Komornicza nr XV W Lublinie
16 Joanna Szewczak  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Marcina Witolda Piecha, Kancelaria Komornicza nr XXII W Lublinie;
17 Grzegorz Waliszkiewicz  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Pauliny Ropskiej, Kancelaria Komornicza nr XIII w Sulejówku;
18 Karina Winiarczyk  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Wojciecha Krzyżanowskiego, Kancelaria Komornicza nr VI w Chełmie;
19 Mateusz Woźniak  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasza Wielgusa, Kancelaria Komornicza nr XVIII w Lublinie; 
20 Dariusz Wtorkiewicz  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Marka Wtorkiewicza, Kancelaria Komornicza nr XIV w Radomiu;
21 Edyta Kolibska  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierza Rynia, Kancelaria Komornicza nr XI w Lublinie
22 Krzysztof Krakowiak  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jarosława Zunia, Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie
23 Anna Młynarczyk aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Izabeli Jaskowskiej, Kancelaria Komornicza nr VI w Lublinie oraz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Grzegorza Oleszka, Kancelaria Komornicza nr VIII w Lublinie.
24 Natalia Musiał aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Agaty Seredyn, Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie;
25 Aleksandra Szczepanik  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wojciecha Piłata, Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie;
26 Paweł Wojciechowski  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jerzego Pietrasiuka - Zastępca Grzegorz Oleszek, Kancelaria Komornicza nr IX w Lublinie;

 

PRAWO CYWILNE

 

Część ogólna

 

 • Zajęcia w dniu 04-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Mietlicka Danuta

Forma zajęć: wykład

  

 • Podmioty stosunków cywilnoprawnych, przedsiębiorcy  
 • Przedmioty stosunków cywilnoprawnych  
 • Ochrona praw podmiotowych w prawie cywilnym  
 • Osoby prawne (powstanie, ustrój, siedziba)
 • Wady oświadczenia woli
 • Nieważność czynności prawnych
 • Termin czynności cywilnoprawnych

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 11-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Anna Glin

Forma zajęć: wykład

 • Forma czynności prawnych
 • Postacie czynności prawnych
 • Pojęcie przedstawicielstwa i źródła umocowania do działania w cudzym imieniu
 • Obliczanie terminów w prawie cywilnym  
 • Upływ czasu w prawie cywilnym, terminy zawite, przedawnienie
 • Warunek w prawie cywilnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

Własność i inne prawa rzeczowe

 

 • Zajęcia w dniu 18-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych

Forma zajęć: wykład

                          

 • Własność, pojęcie i rodzaje własności  
 • Pojęcie i charakterystyka współwłasności
 • Roszczenie windykacyjne i negatoryjne
 • Ograniczone prawa rzeczowe, ustanowienie, zmiana, przeniesienie i wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych, z wyłączeniem hipoteki

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 25-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

                            

 • Sposoby nabycia i utraty własności
 • Ochrona własności(roszczenia: windykacyjne , negatoryjne i uzupełniające )
 • Zasiedzenie  
 • Ustanowienie, przeniesienie, rozwiązanie i wygaśnięcie wieczystego użytkowania  
 • Posiadanie samoistne i zależne  
 • Pojęcie posiadania
 • Ochrona posiadania, dzierżenia, służebności

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - w zakresie: Rozdziału 3 „Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste”
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 

Zobowiązania

 • Zajęcia w dniu 01-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Danuta Mietlicka Forma zajęć: wykład

                          

 • Zobowiązanie, zobowiązania niezupełne  
 • Dług, odpowiedzialność
 • Odpowiedzialność osobista i rzeczowa
 • Postacie świadczenia, oznaczenie świadczenia
 • Niemożliwość świadczenia
 • Rodzaje świadczeń, świadczenie pieniężne  
 • Szkoda, odszkodowanie, ustalenie wysokości szkody i odszkodowania  
 • Zadośćuczynienie pieniężne
 • Odpowiedzialność cywilna oparta na zasadzie winy, ryzyka i słuszności
 • Odpowiedzialność za cudze czyny w prawie cywilnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 08-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Anna Glin

Forma zajęć: wykład

                          

 • Zasada swobody umów i jej ograniczenia  
 • Odpowiedzialność organów wykonujących władze publiczną
 • Skutki niewykonania zobowiązań umownych, odpowiedzialność dłużnika za osoby trzecie
 • Świadczenie w miejsce wykonania, odnowienie zobowiązania  
 • Zarachowanie zapłaty, zaliczenie zapłaty    
 • Prawo zatrzymania, ustawowe prawo zastawu  
 • Odsetki, zakaz anatocyzmu    
 • Zobowiązania podzielne i niepodzielne
 • Zobowiązania solidarne i solidarność nieprawidłowa  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 15-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

                      

 • Umowa sprzedaży, prawo pierwokupu
 • Umowa najmu
 • Umowa dzierżawy
 • Umowa użyczenia
 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło
 • Umowa leasingu
 • Umowa spółki cywilnej
 • Umowa pożyczki, umowa kredytu
 • Poręczenie, gwarancja bankowa
 • Rena, dożywocie
 • Ugoda

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 22-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Alicja Zych

Forma zajęć: wykład

                      

 • Dodatkowe zastrzeżenia umowne
 • Przesłanki powstania zobowiązania z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia  
 • Nienależne świadczenie, niegodziwe świadczenie
 • Zadatek, zaliczka
 • Pojęcie i przyczyny wygaśnięcia zobowiązań, dowód wykonania zobowiązań
 • Potrącenie, dobrowolne zwolnienie z długu
 • Zwolnienie z długu, złożenie do depozytu sądowego
 • Zmiana wierzyciela lub dłużnika
 • Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, roszczenie pauliańskie

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

Spadki

 • Zajęcia w dniu 29-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Alicja Zych

Forma zajęć: wykład

                                

 • Testament jako czynność prawna, rodzaje testamentów
 • Prawa i obowiązki wchodzące do spadku i nie wchodzące do spadku  
 • Pojęcie otwarcie spadku  
 • Krąg spadkobierców ustawowych
 • Powołanie wykonawcy testamentu  
 • Ustanowienie spadkobiercy, podstawienie    
 • Zapis, dalsze zapisy, polecenie, zapis windykacyjny  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 • Zajęcia w dniu 07-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Alicja Zych

Forma zajęć: wykład

                                  

 • Zachowek
 • Odrzucenie spadku   z pokrzywdzeniem wierzycieli
 • Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza
 • Dział spadku, wzajemne roszczenia spadkobierców  
 • Stwierdzenie nabycia spadku i ochrona spadkobiercy
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Zbycie spadku lub udziału w spadku, umowa o zrzeczeniu się dziedziczenia

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

POSTĘPOWANIE CYWILNE

 

Przepisy ogólne i jurysdykcja krajowa

 

 • Zajęcia w dniu 14-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Arkadiusz Mrowiec

Forma zajęć: wykład

                

 • Zakres stosowania art. 13 § 2 k.p.c.
 • Zasada: dyspozycyjności (rozporządzalności), jawności, bezpośredniości postępowania, kontradyktoryjności, równości i formalizmu postępowania
 • Stosunek postępowania cywilnego do postępowania karnego i odwrotnie
 • Przepisy ogólne o jurysdykcji krajowej
 • Jurysdykcja krajowa w procesie
 • Jurysdykcja krajowa w postępowaniu nieprocesowym
 • Jurysdykcja krajowa w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.
 • Na czym polega immunitet sądowy i egzekucyjny

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Postępowanie rozpoznawcze

Proces

 

 • Zajęcia w dniu 21-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Arkadiusz Mrowiec

Forma zajęć: wykład

                

 • Właściwość (rzeczowa, miejscowa, przemienna, wyłączna, instancyjna i funkcjonalna) i skład sądu
 • Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym
 • Udział organizacji społecznych w postępowaniu cywilnym
 • Strony i uczestnicy postępowania
 • Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna
 • Współuczestnictwo procesowe  
 • Na czym polega następstwo procesowe
 • Pełnomocnicy procesowi
 • Doręczanie pism sądowych i procesowych, w tym z udziałem zagranicznym  
 • Koszty procesu i pomoc prawna z urzędu

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 28-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Anna Glin

Forma zajęć: wykład

        

 • Pojęcie, rodzaje, forma czynności postępowania cywilnego
 • Udzielanie przez sąd stronom i uczestnikom postępowania niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych
 • Pisma procesowe, urzędowe formularze  
 • Uzupełnienie braków formalnych pism procesowych i skutki ich nieuzupełnienia
 • Terminy w postępowaniu cywilnym - obliczanie, przywracanie
 • Kontradyktoryjność postępowania sądowego
 • Dowody i postępowanie dowodowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 04-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Danuta Mietlicka

Forma zajęć: wykład

                  

 • Kiedy sąd oddala powództwo a kiedy odrzuca pozew
 • Wyrok wstępny, częściowy, łączny, zaoczny
 • Sprostowanie, uzupełnienie i wykładnia wyroków
 • Kiedy sąd wydaje wyrok a kiedy postanowienie
 • Nakaz zapłaty
 • Prawomocność orzeczeń
 • Nieważność postępowania

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 18-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Arkadiusz Mrowiec

Forma zajęć: wykład

       

 • Środki odwoławcze i postępowanie wywołane ich wniesieniem
  • apelacja
  • zażalenie
 • Skarga kasacyjna
 • Skarga na orzeczenie referendarza sądowego
 • Skarga o wznowienie postępowania
 • Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • Postępowania odrębne i przedmiot postępowań odrębnych ze względu na specyfikę określonej kategorii spraw

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Postępowanie nieprocesowe

 

 • Zajęcia w dniu 25-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Arkadiusz Mrowiec Forma zajęć: wykład

                      

 • Zasady postępowania nieprocesowego
 • Rodzaje postępowań nieprocesowych, w tym w szczególności:
 • Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli – wybrane zagadnienia – z uwzględnieniem postępowań: sprawy małżeńskie, inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze, sprawy z zakresu kurateli
 • Sprawy z zakresu prawa rzeczowego – wybrane zagadnienia – z uwzględnieniem postępowań: stwierdzenie zasiedzenia, postępowanie wieczystoksięgowe, zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu
 • Sprawy z zakresu prawa spadkowego – wybrane zagadnienia – z uwzględnieniem zabezpieczenia spadku, wykazu inwentarza i spisu inwentarza

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Postępowanie nieprocesowe – c.d.

Sąd polubowny

 • Zajęcia w dniu 09-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Anna Glin Forma zajęć: wykład

                  

 • Rodzaje postępowań nieprocesowych, w tym w szczególności:
 • Sprawy depozytowe
 • Sąd polubowny, wyrok sądu polubownego, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego                            

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

PRAWO RODZINNE – wybrane elementy

 

 • Zajęcia w dniu 16-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca   – Sędzia Danuta Mietlicka Forma zajęć: wykład

                    

 • Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w sprawach wynikających z zaspokajania zwykłych potrzeb rodziny
 • Wspólność wynikająca ze wspólności majątkowej między małżonkami
 • Majątek osobisty
 • Zmiana lub wyłączenie wspólności ustawowej
 • Ustanie wspólności majątkowej w czasie trwania małżeństwa
 • Skutki ustania wspólności ustawowej
 • Małżeńskie ustroje majątkowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Zajęcia w dniu 23-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Danuta Mietlicka Forma zajęć: wykład

                    

 • Pokrewieństwo, powinowactwo  
 • Ustanie małżeństwa
 • Skutki orzeczenia separacji
 • Osoby uprawnione i zobowiązane do alimentacji, obowiązek alimentacyjny
 • Opieka i kuratela
 • Przysposobienie
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

 

KSIĘGI WIECZYSTE I HIPOTEKA – wybrane zagadnienia

 

 • Zajęcia w dniu 30-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Anna Glin Forma zajęć: wykład

      

 • Księgi wieczyste – zagadnienia podstawowe
 • Ustrój ksiąg wieczystych
 • Hipoteka i jej rodzaje
 • Hipoteka na wierzytelności hipotecznej
 • Hipoteka przymusowa
 • Opróżnione miejsce hipoteczne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE – wybrane zagadnienia

 

 • Zajęcia w dniu 06-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Krzysztof Bodio

Forma zajęć: wykład

    

 • Pojęcie weksla
 • Weksel własny i trasowany
 • Wystawienie i forma weksla
 • Indos w prawie wekslowym
 • Przyjęcie weksla
 • Płatność weksla
 • Protest w prawie wekslowym
 • Zagadnienia procesowe dotyczące weksla
 • Pojęcie czeku
 • Wystawienie i forma czeku
 • Indos w prawie czekowym
 • Poręczenie czekowe
 • Przedstawienie czeku i zapłata
 • Protest w prawie czekowym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo czekowe

PRAWO GOSPODARCZE I PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE – wybrane elementy

 

Prawo spółek handlowych

 

 • Zajęcia w dniu 13-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Robert Pabis

Forma zajęć: wykład

          

 • Spółki osobowe w KSH (spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), w tym:
 • powstanie spółki
 • organizacja, stosunki wewnętrzne i zewnętrzne spółki
 • odpowiedzialność za zobowiązania wspólników spółek osobowych.

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

 • Zajęcia w dniu 20-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Robert Pabis

Forma zajęć: wykład

            

 • Spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), w tym:
 • powstanie spółki
 • stosunki wewnętrzne spółki
 • organy spółki (sposób ich funkcjonowania): Zarząd, Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza
 • rozwiązanie spółek kapitałowych
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna spółek, wspólników, zarządów spółek
 • Przekształcenie, łączenie i podział spółek ze szczególnym uwzględnieniem zasad i podstaw ustalania odpowiedzialności za zobowiązania spółki przekształconej

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

Prawo gospodarcze

 

 • Zajęcia w dniu 27-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

    

 • Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej
 • Zasady ewidencjonowania przedsiębiorców: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Koncesja; zezwolenie; regulowana działalność gospodarcza
 • Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy
 • Oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
 • Mikroprzedsiębiorcy; mali i średni przedsiębiorcy
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji
 • Udostępnianie informacji gospodarczych
 • Pojęcie i rodzaje instrumentów finansowych
 • Obrót instrumentami finansowymi
 • Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

 

Prawo upadłościowe

 

 • Zajęcia w dniu 03-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Radca Prawny Łukasz Kapusta

Forma zajęć: wykład

 • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Skutki ogłoszenia upadłości: co do osoby upadłego, co do majątku upadłego, co do zobowiązań upadłego, co do spadków nabytych przez upadłego
 • Wpływ ogłoszenia upadłości na stosunki majątkowe małżeńskie
 • Wpływ ogłoszenia upadłości na postępowanie sądowe i egzekucyjne
 • Zgłoszenie i ustalenie wierzytelności
 • Układ w upadłości
 • Likwidacja masy upadłości
 • Podział funduszów masy upadłości i sum uzyskanych ze zbycia rzeczy i praw
 • Zakończenie postępowania upadłościowego/sposoby i skutki/

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

Prawo restrukturyzacyjne

 

 • Zajęcia w dniu 10-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Łukasz Kapusta Forma zajęć: wykład

           

 • Przedmiot i cele postępowań restrukturyzacyjnych
 • Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego
 • Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych i ich skutki:
 • postępowanie o zatwierdzenie układu
 • przyspieszone postępowanie układowe
 • postępowanie układowe
 • postępowanie sanacyjne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych

 

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – wybrane elementy

 

 • Zajęcia w dniu 17-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Iwona Kowlaska

Forma zajęć: wykład

      

1.      Podstawowe zasady prawa pracy

 • Powszechne i autonomiczne źródła prawa pracy – zarys problematyki

3.      Cechy stosunku pracy, podstawy nawiązania stosunku pracy

4.      Zatrudnienie pracownicze a świadczenie pracy na podstawie umów prawa cywilnego

 • Strony stosunku pracy

6.      Zawarcie, rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę

7.      Obowiązki pracodawcy i pracownika

 • Kontrola pracownika w miejscu pracy

9.      Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników

10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi

 

 • Zajęcia w dniu 24-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Radca Prawny Iwona Kowalska

Forma zajęć: wykład

 

1.      Wynagrodzenie za pracę (pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę, ustalanie wysokości wynagrodzenia za pracę); ochrona wynagrodzenia za pracę

 • Minimalne wynagrodzenie za pracę (jego wysokość, termin ustalenia), minimalna stawka godzinowa
 • Czas pracy, normy czasu pracy, wymiar odpoczynku, przerwy w pracy, systemy czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, praca w niedziele i święta, praca w porze nocnej, dyżur pracowniczy
 • Pracownicze urlopy wypoczynkowe, bezpłatne i uprawnienia związane z rodzicielstwem
 • Rozstrzyganie sporów ze stosunku pracy
 • Przedawnienie roszczeń

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi
 • Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 

 

 • Zajęcia w dniu 31-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Radca Prawny Iwona Kowalska

Forma zajęć: wykład

           

 • Ubezpieczenia społeczne, emerytury i renty, możliwość dokonywania potrąceń
 • Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
 • Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • Instytucje rynku pracy
 • Instrumenty i usługi rynku pracy
 • Bezrobotny i poszukujący pracy (nabycie i utrata statusu bezrobotnego, prawny status poszukującego pracy);
 • Świadczenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy: formy prawne przeciwdziałania bezrobociu, prawne formy łagodzenia skutków bezrobocia

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

PRAWO ADMINISTRACYJNE MATERIALNE I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE – wybrane elementy z uwzględnieniem egzekucji administracyjnej

 • Zajęcia w dniu 07-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Radca Prawny Iwona Kowalska

Forma zajęć: wykład

    

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
 • zakres obowiązywania
 • właściwość organów
 • strony
 • załatwianie spraw
 • postępowanie
 • decyzje
 • odwołania, wznowienie postępowania, uchylenie oraz stwierdzenie nieważności decyzji
 • wydawanie zaświadczeń

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Zajęcia w dniu 14-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Radca Prawny Iwona Kowlaska

Forma zajęć: wykład

 

1. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

 • organy egzekucyjne
 • zasady prowadzenia egzekucji
 • zbieg egzekucji
 • egzekucja należności pieniężnych
 • podział sumy uzyskanej z egzekucji
 • egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnych
 • postępowanie zabezpieczające

2. Organy administracji rządowej i ich kompetencje.

3. Organy administracji samorządowej i ich kompetencje

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach w administracji rządowej
 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

PRAWO FINANSOWE A W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO BANKOWE I PODATKOWE – wybrane zagadnienia

Prawo finansowe

Prawo bankowe

 • Zajęcia w dniu 21-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

  

 • Sektor finansów publicznych. Jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych
 • Organizacja i gospodarka finansowa ZUS i KRUS
 • System bankowy w Polsce. Rodzaje banków
 • Reglamentacja działalności banków
 • Czynności bankowe zastrzeżone dla banków
 • Pozostałe czynności bankowe
 • Szczególne obowiązki i uprawnienia banków
 • Bankowy Fundusz Gwarancyjny
 • Nadzór bankowy
 • Rachunki bankowe (w tym rachunek płatniczy, podstawowy, rachunek VAT, rachunek rodzinny)
 • Tajemnica bankowa

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Prawo podatkowe

 

 • Zajęcia w dniu 28-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

 

 • Pojęcie i charakter podatku
 • Ordynacja podatkowa
 • Pośrednie podatki państwowe (podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, podatek od gier)
 • Bezpośrednie podatki państwowe
 • Podatki samorządowe
 • Komornik jako podatnik i jako płatnik podatków w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz działalności egzekucyjnej
 • Kontrola skarbowa

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

PRAWO EUROPEJSKIE I PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE

– wybrane elementy

 

34. Zajęcia w dniu 05-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych

Forma zajęć: wykład    

 

 • Część IV k.p.c. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona) Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001  w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 • Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r.
 • Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. z dnia 20 czerwca 1956 r.
 • Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych z dnia 2 grudnia 1973 r.
 • Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 2 października 1973 r.
 • Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25.10.1980 r. z dnia 25 października 1980 r.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 28 stycznia 2002 r.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wersja przekształcona)
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
 • Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty
 • Konwencja o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych z dnia 15 listopada 1965 r.
 • Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą sporządzona w Nowym Jorku 20 czerwca 1956 r. z dnia 20 czerwca 1956 r.
 • Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń odnoszących się do obowiązków alimentacyjnych z dnia 2 grudnia 1973 r.
 • Konwencja o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych z dnia 2 października 1973 r.
 • Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze 25.10.1980 r. z dnia 25 października 1980 r.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych z dnia 28 stycznia 2002 r.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe

 

PRAWO KARNE – wybrane zagadnienia w zakresie, w jakim mają one związek z działalnością komorników sądowych

 

 • Zajęcia w dniu 12-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Łukasz Lechowski Forma zajęć: wykład

 

                  

 • Konstrukcja i wykładnia przepisów prawa
 • Zasady obowiązywania ustawy karnej
 • Definicja przestępstwa i czynu zabronionego
 • Pojęcie ustawowych znamion przestępstwa i ich systematyka
 • Ogólna klasyfikacja przestępstw, ze szczególnym uwzględnieniem:
 • rozdziału XIX kodeksu karnego „Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego”
 • uchylania się od obowiązku alimentacyjnego – art. 209 kodeksu karnego
 • Zagadnienie strony podmiotowej czynu zabronionego oraz winy
 • Okoliczności uchylające kryminalną bezprawność czynu, w tym kontratypy
 • Podmiotowe przesłanki odpowiedzialności karnej, w tym okoliczności wyłączające winę
 • Formy popełnienia czynu zabronionego
 • Kary, środki karne, środki kompensacyjne oraz przepadek
 • Wymiar kary

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny

 

POSTĘPOWANIE KARNE, PRAWO KARNE WYKONAWCZE – wybrane zagadnienia, w jakim mają one związek z działalnością komorników sądowych

 

 

 • Zajęcia w dniu 19-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Łukasz Lechowski Forma zajęć: wykład

 

 • Pojęcie procesu karnego i źródła prawa karnego procesowego
 • Zasady obowiązujące w procesie karnym
 • Przesłanki prowadzenia procesu karnego
 • Uczestnicy procesu karnego
 • Czynności procesowe
 • Postępowanie dowodowe
 • Środki przymusu w toku procesu karnego
 • Przebieg procesu karnego, stadia
 • Postępowanie odwoławcze
 • Nadzwyczajne środki zaskarżenia
 • Postępowanie egzekucyjne uregulowane w kodeksie karnym wykonawczym:
 • kolejność zaspokajania roszczeń,
 • tytuły egzekucyjne,
 • przepadek i nawiązka,
 • wykonanie postanowień o zabezpieczeniu,
 • egzekucja od małżonków, składniki majątku wspólnego,
 • orzeczenie przepadku,
 • wyłączenie przedmiotów z zakresu domniemania,
 • reprezentacja Skarbu Państwa, czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę przysługującemu skazanemu

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy

Zgodnie z treścią art. 88 Ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 poz. 771), aplikantem komorniczym może zostać osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego z liczbą punktów kwalifikującą kandydata do przyjęcia na aplikację w ramach określonego limitu przyjęć.

Wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na wniosek kandydata, na podstawie uchwały rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia. W uchwale o wpisie na listę aplikantów komorniczych rada izby komorniczej jest obowiązana wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant jest albo zostanie zatrudniony.

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych może zostać złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Do wniosku kandydat załącza informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku oraz oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.2018 r. Dz. U. 2018 poz. 2434).

Opłata roczna za aplikację komorniczą jest równa 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.12.2018 r. Dz. U 2018 poz.2428).

 

1. Zajęcia w dniu 04-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE – wybrane zagadnienia

 • Pojęcie i cel zabezpieczenia
 • Przesłanki zabezpieczenia
 • Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o udzielenie zabezpieczenia
 • Warunki formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • Termin rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • Zakres rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • Zabezpieczenie przez zarząd przymusowy
 • Odrzucenie albo oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 • Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia
 • Żądanie uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia
 • Wymóg szybkości postępowania
 • Charakter akcesoryjny postępowania zabezpieczającego
 • Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu rozpoznawczym w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia
 • Koszty postępowania zabezpieczającego
 • Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych
 • Niedopuszczalność zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa
 • Zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego
 • Upadek zabezpieczenia roszczenie niepieniężnego

Lista aktów prawnych:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

2. Zajęcia w dniu 11-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Przedmiot zabezpieczenia
 • Chwila żądania udzielenia zabezpieczenia
 • Rodzaje zabezpieczenia – zabezpieczenie konserwacyjne i nowacyjne
 • Chwila udzielenia zabezpieczenia
 • Zasada proporcjonalności przy zabezpieczeniu
 • Ograniczenie zabezpieczenia
 • Udzielenie zabezpieczenia na wniosek albo z urzędu
 • Wpłata sumy zabezpieczenia i upadek zabezpieczenia
 • Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia – klauzula wykonalności – wzmianka o wykonalności
 • Wykonywanie postanowień o udzieleniu zabezpieczenia według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
 • Wykonywanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim
 • Zabezpieczenia na rzeczach, wierzytelności i prawach, z których egzekucja jest wyłączona
 • Rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu jako przedmiot zabezpieczenia
 • Dozór nad zajętymi ruchomościami w ramach zabezpieczenia
 • Zajęcie papierów wartościowych w ramach zabezpieczenia
 • Zajęcie rachunku bankowego w ramach zabezpieczenia
 • Doręczanie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia
 • Zabezpieczenie alimentów
 • Zabezpieczenie przyszłych roszczeń alimentacyjnych
 • Upadek zabezpieczenia

Lista aktów prawnych:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 18-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) kolokwium dla aplikantów drugiego

- przeprowadza Komornik Sądowy Fornalski Tomasz

Forma zajęć: kolokwium

 

 • Zajęcia w dniu 25-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) – wykładowa Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk Forma zajęć: wykład

               BIUROWOŚĆ I EWIDENCJA OPERACJI FINANSOWYCH KANCELARII KOMORNICZYCH

    

 • Urządzenia ewidencyjne komornika
 • Forma prowadzenia urządzeń ewidencyjnych
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w formie ksiąg
 • Co powinien zapewniać system informatyczny obsługujący urządzenia ewidencyjne
 • Obowiązki komornika w systemie informatycznym
 • Prostowania błędnych zapisów w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w formie ksiąg oraz w urządzeniach ewidencyjnych prowadzonych w systemie informatycznym
 • Dokumenty przechowywane przez komornika w osobnych teczkach
 • Wpisywanie spraw w repertoriach "Km", "Kmp" i "Kms", "GKm"
 • Wpisywanie sprawy do repertorium w razie podjęcia na nowo postępowanie w sprawie zakończonej
 • Postępowanie ze sprawami z repertorium "Kmp" niezałatwionymi w okresie ostatnich pięciu lat
 • Zaznaczanie ostatecznego załatwienia sprawy w repertorium
 • Zakładania i prowadzenie akt - kilka spraw przeciwko temu samemu dłużnikowi, oznaczanie połączenia spraw
 • Oznaczanie akt po zakończeniu postępowania
 • Dołączanie pism i kopert do akt. Dołączanie protokołów, postanowień i zarządzeń komornika oraz poświadczonych odpisów wysyłanych pism i zwrotne potwierdzenia odbioru doręczeń
 • Karta rozliczeniowa i jej treść
 • Wydawanie akt poza kancelarię komorniczą
 • Sprawozdawczość komornicza

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie prowadzenia i udostępniania przez komornika sądowego akt i urządzeń ewidencyjnych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika
 • Zajęcia w dniu 01-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Arkadiusz Włodarczyk Forma zajęć: wykład

 

BIUROWOŚĆ I EWIDENCJA OPERACJI FINANSOWYCH KANCELARII KOMORNICZYCH - ciąg dalszy

 • Pojęcie sprawy z elementem zagranicznym i jej rejestrowanie. Oznaczanie akt
 • Kolejność czynności w sprawach z elementem zagranicznym
 • Postępowanie z korespondencję niedotyczącą pomocy prawnej, otrzymaną przez komornika bezpośrednio od sądów i innych organów państwa obcego, albo od cudzoziemców zamieszkałych w Polsce, albo osób zamieszkałych lub mających siedzibę za granicą oraz od obcych przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych mających siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sporządzanie i forma pism oraz dokumentów wysyłanych przez komornika. Podpisywanie pism i dokumentów
 • Dowód doręczenia pism, zawiadomień i pouczeń sporządzonych przez komornika. Doręczenia zagraniczne
 • Akta zastępcze

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych wraz z aktami wykonawczymi
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
 • Zajęcia w dniu 08-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Aleksandra Puchacz

Tematyka księgowania w kancelariach komorniczych w ujęciu praktycznym

Forma zajęć: wykład

    

 • Urządzenia do ewidencji operacji finansowych i forma ich prowadzenia
 • Prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 • Obowiązki komornika prowadzącego ewidencję operacji finansowych przy pomocy urządzeń ewidencyjnych w systemie informatycznym
 • Kwitariusze komornika – rodzaje, przeznaczenie
 • Przyjmowanie wpłat gotówkowych – forma pokwitowania
 • Postępowanie z kwotami nadsyłanymi przekazami pocztowymi
 • Postępowanie z dowodami wpłaty
 • Rozliczenia z uczestnikami postępowania egzekucyjnego w zakresie rozchodów. Treść pokwitowania wypłaty gotówkowej
 • Przesyłanie pieniędzy osobie uprawnionej
 • Przechowywanie gotówki i przedmiotów wartościowych w kancelarii
 • Postępowanie z wyegzekwowanymi należnościami sądowymi
 • Księga pieniężna i sposób jej prowadzenia
 • Terminy rejestrowania w księdze pieniężnej pobranej kwoty, przychodu i rozchodu w obrocie bezgotówkowym
 • Księgowanie w rubrykach księgi pieniężnej
 • Księgowanie pobranej opłaty egzekucyjnej
 • Księga pieniężna - postępowanie komornika po upływie każdego miesiąca kalendarzowego
 • Obliczanie dochodu komornika
 • Księgowanie zaliczek na wydatki

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego oraz czynności komornika dokonywanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w postępowaniu egzekucyjnym
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie pobierania przez komorników opłat sądowych od wniosków o wpis w księdze wieczystej i ich przekazywania sądom oraz prowadzenia ewidencji pobranych opłat sądowych
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Zajęcia w dniu 15-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Piłat Forma zajęć: wykład

 

PRZEPISY USTROJOWE DOTYCZĄCE SAMORZĄDU KOMORNICZEGO, SĄDOWNICTWA, ORGANÓW KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA Z ELEMENTAMI PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

 

Przepisy ustrojowe dotyczące komorników i samorządu komorniczego, sądownictwa

    

 • Status prawny komornika sądowego – komornik jako funkcjonariusz publiczny, organ władzy publicznej, miejsce w systemie wymiaru sprawiedliwości
 • Wymagania stawiane kandydatom do zawodu komornika
 • Powoływanie i odwoływanie komorników
 • Instytucja zastępcy komornika i kuratora kancelarii.
 • Obowiązki komornika po powołaniu
 • Ograniczenia możliwości podejmowania dodatkowego zatrudnienia
 • Przynależność do samorządu komorniczego
 • Ślubowanie komornika
 • Uzyskanie uprawnień przez powołanego komornika do wykonywania czynności
 • Pieczęć komornika
 • Rewir komorniczy- definicja i przypadki zmian rewirów
 • Zasada pełnienia osobiście przez komornika czynności – wyjątki, w tym zakres i cel zlecania czynności asesorowi komorniczemu
 • Uprawnienie komornika do żądania informacji. Wynagrodzenie za udzielenie informacji dotyczących stanu majątkowego dłużnika
 • Wybór komornika. Dopuszczalność przyjęcia wniosku wierzyciela o prowadzenie egzekucji poza swoim rewirem oraz konsekwencje przyjęcia takiego wniosku z naruszeniem przepisów.
 • Kancelaria komornika
 • Personel kancelarii komornika, podstawy nawiązania i zakończenia zatrudnienia
 • Dochód komornika i jego składniki w świetle art. 48 ust. 4 u. kom, w tym wynagrodzenie prowizyjne
 • Koszty działalności egzekucyjnej pokrywane z wynagrodzenia prowizyjnego oraz opłat komorniczych innych niż opłaty egzekucyjne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Zajęcia w dniu 22-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Piłat Forma zajęć: wykład

 

PRZEPISY USTROJOWE DOTYCZĄCE SAMORZĄDU KOMORNICZEGO, SĄDOWNICTWA, ORGANÓW KONTROLI PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA Z ELEMENTAMI PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

 

Przepisy ustrojowe dotyczące komorników i samorządu komorniczego, sądownictwa – ciąg dalszy

 • Ustawowe zadania komornika sądowego, w tym m.in. protokół stanu faktycznego. Podejmowanie czynności przez komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wyłączenie komornika
 • Przeniesienie komornika
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza komornika
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna komornika
 • Samorząd komorniczy
 • Kompetencje organów samorządu komorniczego
 • Komornicy wizytatorzy – wizytacja kancelarii komorniczej.
 • Rozłączne zakresy nadzoru administracyjnego i judykacyjnego
 • Podleganie przez komornika w zakresie nadzoru judykacyjnego tylko ustawom oraz orzeczeniom sądu
 • Nadzór judykacyjny sądu nad komornikiem
 • Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad komornikiem
 • Nadzór administracyjny prezesa sądu rejonowego, okręgowego i apelacyjnego nad komornikiem
 • Uprawnienia nadzorcze prezesa właściwego sądu apelacyjnego (art. 182 u. kom.)
 • Likwidacja kancelarii komornika, z uwzględnieniem przepisu międzyczasowego art. 284 u kom.

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dn. 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej

 

 • Zajęcia w dniu 29-02-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Aleksanra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

Koszty komornicze (zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania)

 

 • Publicznoprawny charakter opłat egzekucyjnych
 • Definicja kosztów komorniczych oraz ich podział na wydatki komornika w toku postępowania oraz opłaty komornicze.
 • Podział opłat komorniczych na opłaty egzekucyjne (za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, wykonanie zabezpieczenia roszczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym) oraz opłaty za przeprowadzenie innego postępowania albo dokonanie innych czynności
 • Ustawowa podstawa do pobrania lub ściągnięcia opłaty komorniczej.
 • Postanowienie dotyczące kosztów komorniczych i jego obligatoryjne elementy.
 • Wysokość i sposób obliczania opłat egzekucyjnych:

–w egzekucji roszczeń pieniężnych

–w egzekucji roszczeń niepieniężnych

 • Obniżona stawka opłaty w przypadku, w którym dłużnik uiści całość lub część świadczenia pieniężnego na rachunek komornika bądź wierzyciela w terminie do 1 miesiąca od wszczęcia postępowania egzekucyjnego.
 • Przesłanki do zwolnienia od kosztów komorniczych.
 • Miarkowanie opłaty egzekucyjnej
 • Przepisy międzyczasowe

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dn. 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych

 

 • Zajęcia w dniu 07-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 

Zasady etyki zawodowej komornika sądowego  

 

 • Pojęcie etyki zawodowej
 • Kodeks etyki zawodowej komornika (ewolucja zasad etyki zawodowej komornika sądowego, naruszenie kodeksu etyki jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej)
 • Elementy prawa prasowego, kontakty komornika z mediami
 • Zachowanie się w sytuacjach podwyższonego ryzyka
 • Organizacja pracy komornika
 • Dyscyplina i kultura pracy komornika

Lista aktów prawnych:

 • Uchwała Krajowej Rady Komorniczej z 6 września 2016 r. – Kodeks Etyki Zawodowej Komornika
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

 

 • Zajęcia w dniu 14-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Sędzia Alicja Zych Forma zajęć: wykład

 

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa

Prawo konstytucyjne

 

 • Zasada równego traktowania przez władze publiczne
 • Obywatelstwo polskie
 • Prawo do sądu według Konstytucji RP – gwarancje rzetelnego postępowania sądowego
 • Senat – skład i kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa
 • Sejm – skład i kompetencje w dziedzinie stanowienia prawa
 • Prawa człowieka w Konstytucji RP
 • Własność w świetle Konstytucji RP
 • Ochrona rodziny i dziecka w Konstytucji RP
 • Podstawowe obowiązki obywatela RP
 • Godło, barwy i hymn RP
 • Źródła prawa
 • Znaczenie ratyfikowanej i ogłoszonej umowy międzynarodowej
 • Znaczenie prawne Konstytucji RP
 • Demokratyczne państwo prawne
 • Podstawa i granice działania organów władzy publicznej
 • Samorządy zawodowe
 • Rodzaje i podział władz
 • Władza ustawodawcza
 • Władza wykonawcza
 • Władza sądownicza
 • Inicjatywa ustawodawcza
 • Proces legislacyjny
 • Prezydent RP – uprawnienia
 • Rada Ministrów
 • Administracja rządowa
 • Samorząd terytorialny
 • Sądy, ustawa o ustroju sądów powszechnych
 • Trybunały
 • Sąd Najwyższy
 • Naczelny Sąd Administracyjny
 • Trybunał Konstytucyjny – właściwość, znaczenie wyroków TK
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Konstytucyjne aspekty członkostwa w Unii Europejskiej
 • Ochrona obywateli, praw i interesów Polski w stosunkach zagranicznych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Lista aktów prawnych:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. Regulamin Senatu
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu
 • Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
 • Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
 • Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym
 • Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego
 • Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli
 • Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
 • Ogłoszenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie stosowania prawa Unii Europejskiej
 • Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Zajęcia w dniu 21-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 

Postępowanie w ogólności

    

 • Kurator w postępowaniu egzekucyjnym (podstawy i tryb ustanowienia)
 • Działanie sądu z urzędu zmierzające do zapewnienia należytego wykonania egzekucji i usunięcia spostrzeżonych uchybień
 • Skarga na czynności komornika i nadzór jurysdykcyjny sądu
 • Zwolnienie od kosztów sądowych przyznane stronie w postępowaniu rozpoznawczym, a postępowanie egzekucyjne; zwolnienie od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym
 • Zażalenie i inne rodzaje zaskarżeń w postępowaniu egzekucyjnym, w tym komornik jako strona w postępowaniu zażaleniowym dotyczącym kosztów

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Zajęcia w dniu 28-03-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – ciąg dalszy

 

 • Skutki nadania wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności
 • Tytuły zagraniczne i możliwość prowadzenia egzekucji na ich podstawie w RP
 • Europejski tytuł zagraniczny
 • Co powinna zawierać klauzula wykonalności. Zmiany podmiotowe w egzekucji a nowa klauzula wykonalności na dotychczasowym tytule
 • Tytuły wykonawcze skuteczne przeciwko wszystkim
 • Tytuły egzekucyjne, z których wynika, że następca odpowiada tylko z określonych przedmiotów albo do wysokości ich wartości
 • Tytuł egzekucyjny, rodzaje tytułów egzekucyjnych, tytuły wykonawcze
 • Wydanie dalszego i ponownego tytułu egzekucyjnego
 • Następstwo prawne wierzyciela i dłużnika w postępowaniu klauzulowym
 • Tryb zaskarżania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

 

 

 • Zajęcia w dniu 04-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – ciąg dalszy

    

 • Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika
 • Tytuły egzekucyjne wydane przeciwko osobom pozostającym w związku małżeńskim  
 • Egzekucja z mienia poddanego pieczy zarządcy, kuratora spadku, wykonawcy testamentu
 • Czy i kiedy do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć odpis tytułu wykonawczego
 • Tytuły wykonawcze egzekwowane bez nadania im klauzuli wykonalności - rodzaje
 • Przejście uprawnień i obowiązków w toku egzekucji
 • Zmiany stron lub uczestników postępowania w postępowaniu egzekucyjnym
 • Przejście praw i obowiązków na spadkobierców dłużnika lub wierzyciela

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Zajęcia w dniu 18-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Aleksandra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – ciąg dalszy

  

 • Skutki nie zawiadomienia przez dłużnika, powiadomionego o wszczęciu egzekucji, organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu trwającego dłużej niż jeden miesiąc.
 • Doręczenia w toku postępowania egzekucyjnego
 • Kiedy ugoda zawarta przed sądem polubownym może stanowić podstawę egzekucji
 • Przeciwko komu musi być wydany tytuł egzekucyjny przy egzekucji z majątku wspólnego wspólników spółki prawa cywilnego. Egzekucja p-ko s.c. i wspólnikom tej spółki – zagadnienia praktyczne
 • Czynności nie będące czynnościami egzekucyjnymi wykonywane przez komornika –podstawy i tryb procedowania
 • Egzekucja p-ko wspólnikom spółek osobowych –wymagania formalne co do tytułu wykonawczego i aspekty praktyczne  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 25-04-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Piłat

Forma zajęć: wykład

 

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE – ciąg dalszy

    

 • Jurysdykcja krajowa polskich organów egzekucyjnych. Immunitet egzekucyjny  
 • Konsekwencje przyjęcia przez komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, do prowadzenia której komornik nie jest właściwy według przepisów k.p.c.  
 • Strony i uczestnicy postępowania egzekucyjnego
 • Dodatkowy obowiązek ciążący na komorniku prowadzącym egzekucje o świadczenie przekraczające 20,000 zł
 • Wykonywanie orzeczeń o przywrócenie naruszenie posiadania, jeżeli dłużnik po ukończeniu egzekucji ponownie dokonał zmiany sprzecznej z treścią tego tytułu przed upływem sześciu miesięcy od ukończenia egzekucji

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

17. Zajęcia w dniu 09-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Piłat Wojciech

Forma zajęć: wykład

 

 • Zbieg egzekucji sądowych (art. 773¹ k.p.c.)
 • Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej
 • Powództwo opozycyjne i ekscydencyjne, w tym zarzut potrącenia i przedawnienia podniesiony w egzekucji
 • Wstrzymanie się przez komornika z dokonaniem czynności  
 • Obowiązek informowania przez komornika wierzyciela, którego roszczenie stwierdzone jest tytułem wykonawczym lub tytułem egzekucyjnym o prowadzonym przeciwko dłużnikowi postępowaniu egzekucyjnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

18 . Zajęcia w dniu 16-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca

- Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk

Forma zajęć: wykład

    

 • Dopuszczalność prowadzenia egzekucji p-ko osobie, która stała się posiadaczem/właścicielem rzeczy po jej zajęciu
 • Gromadzenie w postępowaniu egzekucyjnym informacji o stanie majątkowym dłużnika. Jak powinien postąpić komornik w razie nie udzielenia mu informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji przez podmiot do tego zobowiązany.
 • Wyjawienie majątku
 • Żądanie wyjaśnień przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym. Od kogo i na jakiej podstawie komornik może żądać wyjaśnień lub informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji
 • Jakie czynności powinien podjąć komornik, jeżeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, że na zajętym przedmiocie ustanowiony został zastaw rejestrowy
 • Podejmowanie przez komornika czynności w porze nocnej i w dniu ustawowo uznanym za wolny od pracy
 • Możliwość dokonania „rewizji osobistej” przez komornika. Stosowanie środków przymusu w postępowaniu egzekucyjnym
 • Kiedy komornik jest zobowiązany przywołać do czynności egzekucyjnych świadków
 • Obowiązki komornika po zakończeniu egzekucji w tym po skutecznym wyegzekwowaniu całej należności wraz z kosztami egzekucyjnymi  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

 

 • Zajęcia w dniu 23-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Aleksandra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

 • Jaki wpływ na postępowanie egzekucyjne ma ogłoszenie upadłości dłużnika. Udział komornika w postępowaniu upadłościowym
 • Wpływ postępowania restrukturyzacyjnego na egzekucję
 • Czynności w zakresie spisu inwentarza
 • Czynności w zakresie spisu i zabezpieczenia spadku

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe
 • Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Zajęcia w dniu 30-05-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

 • Wniosek egzekucyjny (wymagania formalne). Co powinien zawierać wniosek o wszczęcie egzekucji, w tym złożony na urzędowym formularzu , ustnie lub przez osobę nie mogącą pisać
 • Co musi zawierać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i kiedy doręcza się je dłużnikowi
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • Umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • Postępowanie komornika w razie stwierdzenia, że wszczął egzekucję przeciwko osobie nie wymienionej w tytule wykonawczym  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 06-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

      

 • Kiedy sąd jest organem egzekucyjnym i w jakich sprawach, a kiedy sądem egzekucyjnym
 • Czy organ emerytalno-rentowy dokonujący potrąceń z emerytury lub renty jest organem egzekucyjnym
 • Obrona merytoryczna i obrona formalna dłużnika w toku egzekucji i jakimi środkami się ją dochodzi
 • Wydanie opinii przez biegłego w postępowaniu egzekucyjnym

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

                                              

 • Zajęcia w dniu 13-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Ograniczeniu egzekucji o charakterze przedmiotowym
 • Poszukiwanie majątku dłużnika
 • Wnioski, oświadczenia i protokoły w postępowaniu egzekucyjnym  
 • Złożenie wyegzekwowanych kwot pieniężnych na rachunek depozytowy ministra finansów  

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych

Egzekucja świadczeń pieniężnych

 

Egzekucja z ruchomości

 

 • Zajęcia w dniu 20-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk

Forma zajęć: wykład

 

 • Właściwość komornika w egzekucji z ruchomości
 • Sposób, zakres i skutek prawny zajęcia w egzekucji z ruchomości
 • Oszacowanie zajętych ruchomości
 • Dozór nad zajętymi ruchomościami

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 27-06-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk

Forma zajęć: wykład

      

 • Sprzedaż zajętych ruchomości (sposoby i tryb oraz kolejność stosowania poszczególnych trybów)
 • Udzielanie i skutek przybicia w egzekucji z ruchomości
 • Przejmowanie na własność ruchomości w egzekucji
 • Prawa i obowiązki nabywcy w egzekucji z ruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Egzekucja z wynagrodzenia za pracę

Egzekucja z rachunków bankowych

 

 • Zajęcia w dniu 03-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Aleksandra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
 • Obowiązki pracodawcy w egzekucji z wynagrodzenia za pracę - przesłanki ukarania pracodawcy grzywną
 • Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z wynagrodzenia za pracę
 • Obowiązki pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia o pracę
 • Zasada ciągłości zajęcia wynagrodzenia dłużnika
 • Postępowanie komornika w egzekucji z rachunku bankowego
 • Poszczególne rodzaje rachunków bankowych w egzekucja( rachunek VAT, rodzinny , lokaty terminowej, podstawowy)
 • Ograniczenia przedmiotowe w egzekucji z rachunków bankowych
 • Zakres i skutki zajęcia rachunku bankowego
 • Obowiązki banku w egzekucji z rachunku bankowego i odpowiedzialność banku za naruszenie obowiązków w egzekucji z rachunku bankowego

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Egzekucja z innych wierzytelności

 

 • Zajęcia w dniu 10-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

 • Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności
 • Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
 • Zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności
 • Postępowanie komornika w egzekucji z innych praw majątkowych -zasady ogólne

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Egzekucja z innych praw majątkowych

 

 • Zajęcia w dniu 17-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -    Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Właściwość i postępowanie komornika w egzekucji z innych wierzytelności w tym udziałów w sp. z o.o.
 • Zajęcie wierzytelności związanej z posiadaniem dokumentu
 • Zaspokajanie wierzyciela z zajętej wierzytelności
 • Zaspokajanie wierzyciela z zajętego prawa w egzekucji z innych praw majątkowych
 • Postępowanie komornika w egzekucji z papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

Egzekucja z nieruchomości

 

 • Zajęcia w dniu 24-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Tomasz Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Właściwość komornika w egzekucji z nieruchomości
 • Uczestnicy postępowania w egzekucji z nieruchomości
 • Zajęcie nieruchomości i skutek rozporządzenia nieruchomością po jej zajęciu
 • Zarząd nieruchomością zajętą

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 

 • Zajęcia w dniu 31-10-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

 • Opis i oszacowanie nieruchomości
 • Obwieszczenie o licytacji nieruchomości i warunki licytacyjne w egzekucji z nieruchomości
 • Licytacja nieruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości

 

 • Zajęcia w dniu 07-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

 • Przybicie w egzekucji z nieruchomości
 • Przysądzenie własności w egzekucji z nieruchomości
 • Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Zajęcia w dniu 14-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -     Komornik Sądowy Wojciech Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Uproszczona egzekucja z nieruchomości.
 • Egzekucja z użytkowania wieczystego i udziału we współwłasności

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Egzekucja świadczeń niepieniężnych, czynności egzekucyjne określone w przepisach szczególnych o egzekucji

 

 • Zajęcia w dniu 21-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Tomasz Piłat

Forma zajęć: wykład

 

 • Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa
 • Egzekucja przez sprzedaż gospodarstwa rolnego

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

                                                                                                                          

 • Zajęcia w dniu 28-11-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -     Komornik Sądowy Arkadiusz Włodarczyk

Forma zajęć: wykład

 • Egzekucja świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem eksmisji
 • Egzekucja z udziałem Skarbu Państwa
 • Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

 

 • Zajęcia w dniu 05-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Aleksandra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

1. Egzekucja obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego

2. Egzekucja przez zarząd przymusowy

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnienie lokalu lub pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości
 • Zajęcia w dniu 12-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca -   Komornik Sądowy Tomasz Fornalski

Forma zajęć: wykład

 

 • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
 • Egzekucja należności sądowych

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także kosztów sądowych w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa

 

 • Zajęcia w dniu 19-12-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych) wykładowca - Komornik Sądowy Aleskandra Puchacz

Forma zajęć: wykład

 

 • Praca z modelowymi aktami postępowania egzekucyjnego na przykładzie wybranych problemów egzekucji.

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji
 • Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych