Rada Izby Komorniczej w Lublinie, działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej publikuje zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych na 2022 r.

   II ROK APLIKACJI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH

Lp

Aplikant komorniczy

Rok aplikacji

Patron 

1

Edyta Kolibska

I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierz Ryń Kancelaria Komornicza nr XI w Lublinie

2

Krzysztof Krakowiak

I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Jarosław Zuń Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie

3

Anna Młynarczyk

I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Izabela Jaskowska Kancelaria Komornicza nr VI w Lublinie oraz Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Grzegorza Oleszka, Kancelaria Komornicza nr VIII w Lublinie

4

Natalia Lech

I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Agata Seredyn Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie

5

Aleksandra Szczepanik

I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie

6

Paweł Wojciechowski

I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jerzy Pietrasiuk Kancelaria Komornicza nr IX w Lublinie

7

Monika Chwil

II

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krasnymstawie Tomasz Fornalski Kancelaria Komornicza nr I w Krasnymstawie

8

Emil Daniel

II

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Małgorzata Nozdryn-Płotnicka Kancelaria Komornicza nr IX w Lublinie

9

Joanna Łukaszek

II

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Damian Marczewski Kancelaria Komornicza nr VII w Lublinie

10

Sylwia Oklińska

II

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łukowie Ewa Kochańska Kancelaria Komornicza nr II w Łukowie

11

Łukasz Pasiak

II

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Jarosław Zuń Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie

12

Dawid Sadowy

II

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie Przemysław Kłodziński Kancelaria Komornicza nr II w Hrubieszowie

13

Magdalena Sobczak

II

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Paweł Siejak Kancelaria Komornicza nr XIV w Lublinie

14

Marta Stołowska

II

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Bogusław Popkiewicz Kancelaria Komornicza nr X w Lublinie

Rada Izby Komorniczej w Lublinie, działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej publikuje zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych na 2021r.

 

I ROK APLIKACJI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH

II ROK APLIKACJI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH

Zgodnie z treścią art. 88 Ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 poz. 771), aplikantem komorniczym może zostać osoba która:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego z liczbą punktów kwalifikującą kandydata do przyjęcia na aplikację w ramach określonego limitu przyjęć.

Wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na wniosek kandydata, na podstawie uchwały rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia. W uchwale o wpisie na listę aplikantów komorniczych rada izby komorniczej jest obowiązana wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant jest albo zostanie zatrudniony.

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych może zostać złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Do wniosku kandydat załącza informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku oraz oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.2018 r. Dz. U. 2018 poz. 2434).

Opłata roczna za aplikację komorniczą jest równa 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.12.2018 r. Dz. U 2018 poz.2428).