Izba Komornicza w Lublinie powstała na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych. Na mocy jej przepisów powstał samorząd zawodowy komorników sądowych. Jednym z jego elementów są Izby Komornicze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarie w obszarze apelacji i asesorzy zatrudnieni w tych kancelariach. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z dniem złożenia przez komornika ślubowania i ustaje z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego

 

Organy funkcjonujące w ramach Izby Komorniczej

Rada Izby

Delegaci do Krajowej Rady Komorniczej

Komisja Rewizyjna

Komornicy wizytatorzy