Zgodnie z treścią art. 88 Ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 poz. 771), aplikantem komorniczym może zostać osoba która:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego z liczbą punktów kwalifikującą kandydata do przyjęcia na aplikację w ramach określonego limitu przyjęć.

Wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na wniosek kandydata, na podstawie uchwały rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia. W uchwale o wpisie na listę aplikantów komorniczych rada izby komorniczej jest obowiązana wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant jest albo zostanie zatrudniony.

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych może zostać złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Do wniosku kandydat załącza informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku oraz oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.2018 r. Dz. U. 2018 poz. 2434).

Opłata roczna za aplikację komorniczą jest równa 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.12.2018 r. Dz. U 2018 poz.2428).

PRAWO CYWILNE

 

Część ogólna 

 

 1. Zajęcia w dniu 04-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

   

 1. Podmioty stosunków cywilnoprawnych, przedsiębiorcy
 2. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych
 3. Ochrona praw podmiotowych w prawie cywilnym
 4. Osoby prawne (powstanie, ustrój, siedziba)
 5. Wady oświadczenia woli
 6. Nieważność czynności prawnych
 7. Termin czynności cywilnoprawnych

Lista aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 

 

 1. Zajęcia w dniu 04-01-2020 rok godz. 9:30 (8 godzin lekcyjnych)

 

POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE – wybrane zagadnienia

 1. Pojęcie i cel zabezpieczenia
 2. Przesłanki zabezpieczenia
 3. Sąd właściwy do rozpoznania sprawy o udzielenie zabezpieczenia
 4. Warunki formalne wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 5. Termin rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 6. Zakres rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 7. Zabezpieczenie przez zarząd przymusowy
 8. Odrzucenie albo oddalenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia
 9. Zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia
 10. Żądanie uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia
 11. Wymóg szybkości postępowania
 12. Charakter akcesoryjny postępowania zabezpieczającego
 13. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu rozpoznawczym w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia
 14. Koszty postępowania zabezpieczającego
 15. Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia
 16. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych
 17. Niedopuszczalność zabezpieczenia roszczeń pieniężnych przeciwko Skarbowi Państwa
 18. Zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego
 19. Upadek zabezpieczenia roszczenie niepieniężnego

Lista aktów prawnych:

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego