Rada Izby Komorniczej w Lublinie, działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej publikuje zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych na 2022 r.

   II ROK APLIKACJI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH

Rada Izby Komorniczej w Lublinie, działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej publikuje zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych na 2021r.

 

I ROK APLIKACJI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH

II ROK APLIKACJI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH

Aplikanci I roku

L.p.  Imię i nazwisko Patron
1 Karol Ćwieluch aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Joanny Paluch, Kancelaria Komornicza nr XI w Lublinie;
2 Kamila Piłat aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasza Wielgusa, Kancelaria Komornicza nr XVIII w Lublinie;
3 Karolina Milanowska aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Krzysztofa Ceglarskiego, Kancelaria Komornicza nr XXVII w Lublinie;

 

 

 

Aplikanci II roku

L.p.  Imię i nazwisko Patron
1 Wojciech Breś aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Włodzimierza Rynia, Kancelaria Komornicza nr XI W Lublinie;
2 Jarosław Dobrzyński  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie Arkadiusza Włodarczyka, Kancelaria Komornicza nr II w Lubartowie;
3 Michał Frączek aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzeja Sienkiewicza, Kancelaria Komornicza nr I w Radzyniu Podlaskim;
4 Agata Ignaciuk  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Piotra Gorgola, Kancelaria Komornicza nr IV w Lublinie;
5 Paweł Koziej  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Jacka Kani, Kancelaria Komornicza nr V w Świdniku;
6 Edyta Kulas  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriela Wlazia, Kancelaria Komornicza nr XIX W Lublinie;
7 Ewelina Maciejewska aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie  z siedzibą w Świdniku Jarosława Zunia, Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie;
8 Eryk Mizak  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Puławach Dawida Rączkowskiego, Kancelaria Komornicza nr VI w Puławach;
9 Angelika Mochniej  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Pawła Piotrowskiego, Kancelaria Komornicza nr I w Zwoleniu;
10 Marcin Piechota  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszki Bąk-Batowskiej, Kancelaria Komornicza nr I w Opolu Lubelskim;
11 Olga Przewoźnik  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriela Wlazia, Kancelaria Komornicza nr XIX W Lublinie;
12 Adrianna Serewiś aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Adriana Gmyrka, Kancelaria Komornicza nr II w Radomiu;
13 Joanna Szewczak  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Marcina Witolda Piecha, Kancelaria Komornicza nr XXII W Lublinie;
14 Karina Winiarczyk  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chełmie Wojciecha Krzyżanowskiego, Kancelaria Komornicza nr VI w Chełmie;
15 Mateusz Woźniak  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Tomasza Wielgusa; Kancelaria Komornicza nr XVIII w Lublinie; 
16 Dariusz Wtorkiewicz  aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Marka Wtorkiewicza, Kancelaria Komornicza nr XIV w Radomiu;
17 Anna Młynarczyk aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie Grzegorza Oleszka, Kancelaria Komornicza nr VIII w Lublinie;
18 Aleksandra Szczepanik aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Wojciecha Piłata, Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie;

Zgodnie z treścią art. 88 Ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 poz. 771), aplikantem komorniczym może zostać osoba która:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego z liczbą punktów kwalifikującą kandydata do przyjęcia na aplikację w ramach określonego limitu przyjęć.

Wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na wniosek kandydata, na podstawie uchwały rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia. W uchwale o wpisie na listę aplikantów komorniczych rada izby komorniczej jest obowiązana wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant jest albo zostanie zatrudniony.

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych może zostać złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Do wniosku kandydat załącza informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku oraz oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.2018 r. Dz. U. 2018 poz. 2434).

Opłata roczna za aplikację komorniczą jest równa 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.12.2018 r. Dz. U 2018 poz.2428).