Rada Izby Komorniczej w Lublinie,

działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej

poniżej publikuje zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych na 2024 r.

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH - I ROK APLIKACJI 2024 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH - II ROK APLIKACJI 2024

 

 

Rada Izby Komorniczej w Lublinie niniejszym zawiadamia, że

w dniu 14 stycznia 2023 r. o godzinie 915

odbędzie się uroczyste ślubowanie aplikantów komorniczych wpisanych na listę aplikantów z dniem 1 stycznia 2023 r.

Rada Izby Komorniczej w Lublinie, działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej publikuje zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych na 2023 r.

 

   HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH - I ROK APLIKACJI 2023


Rada Izby Komorniczej w Lublinie uprzejmie prosi o składanie wniosków o wpis na listę aplikantów komorniczych wraz z dokumentami (lista poniżej) w biurze Izby Komorniczej w Lublinie do dnia 31 października 2022 roku.

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy wpisie na listę aplikantów komorniczych:

1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych.

2. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych, do wniosku o wpis na listę aplikantów komorniczych załącza się informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do akt osobowych kandydata należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Departament wskazuje, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie
z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.

3. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzurę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych).

4. Oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych).

5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).

6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych).

7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych).

8. Dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych
w Rzeczypospolitej Polskiej (np. odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp.), (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o komornikach sądowych).

Kandydatów prosimy o podpisanie wniosku i oświadczeń.

Wpisu na listę aplikantów komorniczych dokonuje Rada izby komorniczej właściwa ze względu na miejsce odbywania aplikacji danego kandydata.

 

Rada Izby Komorniczej w Lublinie, działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej publikuje zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych na 2022 r.

   II ROK APLIKACJI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH