Przewodnicząca Rady

Katarzyna Siekańska-Ptaszyńska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Kancelaria Komornicza nr XII w Radomiu


Wiceprzewodniczący Rady

Tomasz Góra
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
Kancelaria Komornicza nr II w Zamościu

Koordynator ds. dyscyplinarnych

 


Członkowie Rady Izby Komorniczej w Lublinie

Krzysztof Ceglarski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Zachód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr XXVII w Lublinie

Zastępca sekretarza

Joanna Olszyk

Asesor Komorniczy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Marcina Ciesielczuka
Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie

Sekretarz

Joanna Paluch

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr XI w Lublinie

Skarbnik

Paweł Piotrowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu
Kancelaria Komornicza nr I w Zwoleniu

Koordynator ds. szkoleń

Aleksandra Puchacz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
Kancelaria Komornicza nr IV w Zamościu

Koordynator ds. wizytacji

Agnieszka Stachyra

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr XIV w Łęcznej

Kierownik aplikacji

Gabriel Wlaź

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Kancelaria Komornicza nr XIX w Lublinie

Rzecznik prasowy

Funkcjonowanie rady

 • Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą.
 • Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady izby komorniczej, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący rady izby komorniczej.
 • Uchwały rady izby komorniczej są wykonywane przez przewodniczącego rady izby komorniczej lub wyznaczonych członków.
 • Oświadczenia woli w sprawach majątkowych rada izby komorniczej składa w formie uchwały.
 • Uchwały rady izby komorniczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Działania rady

Zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

 1. wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;
 2. nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;
 3. zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;
 4. organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;
 5. organizowanie szkolenia aplikantów;
 6. zarząd majątkiem izby komorniczej;
 7. zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
 8. prowadzenie listy aplikantów komorniczych;
 9. prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;
 10. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.

Ponadto rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o liście i rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.