Administratorem danych osobowych jest Izba Komornicza w Lublinie, ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin

 
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 81 442 79 09
adres: ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin.
 
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Izbę.
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres pocztowy: ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin  
 
Izba otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organ samorządu, jakim jest izba komornicza, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Izbą korespondencji.
Izba pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w tym również ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Izba przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Izbie szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Izba niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organy samorządu zawodowego komorników sądowych, Izba może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Izba niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Izby przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Izbie oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.
 
Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organy samorządu zawodowego przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Izby, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Izby.
Na podstawie zgody Izba może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją.
 
Izba w zależności od sprawy, z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Izba może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Izby.
Jesteś już Kontrahentem Izby lub jeżeli Izba posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Izba może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Izby.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Izbę danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.
Jeżeli Izba przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie: 81 442 79 09 lub pisemnie na adres ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Izba może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Izbęw prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Izba może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Izbę obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Izba przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich prawi obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Izbę stosunków prawnych.
Jednocześnie, w celu rozliczalności Izba będzie przechowywać dane przez okres,w którym Izba zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
Profilowanie danych osobowych przez Izbę może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.