Rada Izby Komorniczej w Lublinie, działając na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej poniżej publikuje zatwierdzony harmonogram zajęć seminaryjnych na 2021r.

 

I ROK APLIKACJI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH

II ROK APLIKACJI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ SEMINARYJNYCH

 

Aplikanci I roku 2024/2025

 

L.p.  Imię i nazwisko Patron
1 Katarzyna Bednarczyk
aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Puławach Konrada Bednarczyka, Kancelaria Komornicza nr VIII w Puławach;
2 Mateusz Filozof
aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Jarosława Zunia, Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie;
3 Paweł Król aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Biłgoraju Grzegorza Czubińskiego, Kancelaria Komornicza nr I w Biłgoraju;
4 Aleksandra Dominika Kumowska 
aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Tomasza Godka, Kancelaria Komornicza nr I w Zamościu;
5 Gabriela Mostowska aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Karola Michała Karasia, Kancelaria Komornicza nr V w Garwolinie;
6 Aneta Piszczek aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Radosława Kołodziejczuka, Kancelaria Komornicza nr XI w Lublinie;
7 Milena Wojtczuk aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Pawła Smoleńskiego, Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie;
8 Szymon Zaremba aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Agnieszki Bąk-Batowskiej, Kancelaria Komornicza nr I w Opolu Lubelskim;

 

 

 

Aplikanci II roku 2024/2025

 

L.p.  Imię i nazwisko Patron
1 Martyna Mosionek aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Radomiu Michała Berlińskiego, Kancelaria Komornicza nr IX w Radomiu
2 Patrycja Dąbrowska aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriela Wlazia, Kancelaria Komornicza nr XIX w Lublinie;
3 Karolina Karwacka aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Kamila Dobosza, Kancelaria Komornicza nr VIII w Lublinie;
4 Sebastian Olchowy aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Jakub Michta, Kancelaria Komornicza nr IXw Lublinie;
5 Natalya Petrushka aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Marcin Piech, Kancelaria Komornicza nr XXII w Lublinie;
6 Damian Sadokierski aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Adama Obłozy, Kancelaria Komornicza nr IV w Siedlcach;
7 Katarzyna Solarz aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Jarosława Zunia, Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie;
8 Patrycja Ziółkowska aplikant Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Mariusza Ćwikły, Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie;

 

 

Zgodnie z treścią art. 88 Ustawy z dnia 22.03.2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 poz. 771), aplikantem komorniczym może zostać osoba która:

  • posiada obywatelstwo polskie;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest nieskazitelnego charakteru;
  • nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • nie jest podejrzana o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • uzyskała pozytywny wynik egzaminu wstępnego z liczbą punktów kwalifikującą kandydata do przyjęcia na aplikację w ramach określonego limitu przyjęć.

Wpis na listę aplikantów komorniczych następuje na wniosek kandydata, na podstawie uchwały rady izby komorniczej właściwej ze względu na miejsce złożenia zgłoszenia. W uchwale o wpisie na listę aplikantów komorniczych rada izby komorniczej jest obowiązana wskazać komornika, w którego kancelarii aplikant jest albo zostanie zatrudniony.

Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych może zostać złożony w ciągu 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego. Do wniosku kandydat załącza informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku oraz oświadczenie, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzulę następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Opłata za udział w egzaminie wstępnym na aplikację komorniczą jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.12.2018 r. Dz. U. 2018 poz. 2434).

Opłata roczna za aplikację komorniczą jest równa 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177), w wysokości obowiązującej w dniu rozpoczęcia roku szkoleniowego. (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.12.2018 r. Dz. U 2018 poz.2428).