nekrolog Mateusz Zawadzki

kondolencje Eugeniusz Łogosz

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy naszego Kolegi Tomasza Piłata - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Puławach, długoletniego Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Lublinie oraz byłego Wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5 stycznia 2021 o godz. 11:00 w Kaplicy na Cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Pogrzeb odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w kaplicy może przebywać 12 osób, poza kaplicą obowiązują ogólne zasady dystansu i zasłaniania ust.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają koleżanki i koledzy z Izby Komorniczej w Lublinie.

Administratorem danych osobowych jest Izba Komornicza w Lublinie, ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin

 
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 81 442 79 09
adres: ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin.
 
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Izbę.
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres pocztowy: ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin  
 
Izba otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organ samorządu, jakim jest izba komornicza, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Izbą korespondencji.
Izba pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w tym również ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Izba przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Izbie szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Izba niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organy samorządu zawodowego komorników sądowych, Izba może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Izba niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Izby przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Izbie oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.
 
Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organy samorządu zawodowego przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Izby, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Izby.
Na podstawie zgody Izba może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją.
 
Izba w zależności od sprawy, z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Izba może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Izby.
Jesteś już Kontrahentem Izby lub jeżeli Izba posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Izba może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Izby.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Izbę danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.
Jeżeli Izba przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie: 81 442 79 09 lub pisemnie na adres ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Izba może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Izbęw prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Izba może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Izbę obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Izba przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich prawi obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Izbę stosunków prawnych.
Jednocześnie, w celu rozliczalności Izba będzie przechowywać dane przez okres,w którym Izba zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
Profilowanie danych osobowych przez Izbę może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

Informujemy, że biuro Rady Izby Komorniczej w Lublinie będzie nieczynne w dniach:

 • 23 grudnia 2019r.
 • 24 grudnia 2019r.
 • 27 grudnia 2019r.

Izba Komornicza w Lublinie powstała na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych. Na mocy jej przepisów powstał samorząd zawodowy komorników sądowych. Jednym z jego elementów są Izby Komornicze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarie w obszarze apelacji i asesorzy zatrudnieni w tych kancelariach. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z dniem złożenia przez komornika ślubowania i ustaje z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego

 

Organy funkcjonujące w ramach Izby Komorniczej

Rada Izby

Delegaci do Krajowej Rady Komorniczej

Komisja Rewizyjna

Komornicy wizytatorzy

 

⇒ Informacje dla osób zainteresowanych powołaniem na stanowisko asesora komorniczego ⇐

 

 

 Wykaz asesorów komorniczych:

 1. Batkowska Kamila
 2. Boruta Rafał
 3. Bukowska-Król Magdalena
 4. Chamerska Monika
 5. Chwil Monika
 6. Ciechański Kamil
 7. Czok Anna
 8. Dąbrowski Bartłomiej
 9. Dobrzyński Jarosław
 10. Dzida-Hasiuk Joanna
 11. Gabryś Sławomir
 12. Gałązkiewicz Mateusz
 13. Garbacz Magdalena
 14. Grzeszczyk Natalia
 15. Hałas-Czeryna Anna
 16. Hołojuch Tomasz
 17. Ignaciuk Agata
 18. Iwańska Katarzyna
 19. Jurczak Grzegorz
 20. Kamiński Grzegorz
 21. Kątski Paweł
 22. Kozak Iwona
 23. Koziej Paweł
 24. Krakowiak Krzysztof
 25. Krawczyk Agnieszka Anna
 26. Krawczyk Tomasz
 27. Kulas Paweł
 28. Lech Natalia
 29. Lenartowicz Monika
 30. Łukaszek Joanna
 31. Maciejewska Ewelina
 32. Makolus Paweł
 33. Markwat Mateusz
 34. Mizak Eryk
 35. Młynarczyk Anna
 36. Mochniej Angelika
 37. Nanjira Wiktor
 38. Noga-Kudrej Małgorzata
 39. Nosal-Wojewoda Edyta
 40. Oklińska Sylwia
 41. Olszyk Joanna
 42. Partyka Paweł
 43. Piechota Marcin
 44. Pietrzak Magdalena
 45. Piszcz-Kędziora Sylwia
 46. Pogonowska Aneta
 47. Pomarański Stefan
 48. Poświatowska Monika
 49. Raczyńska Justyna
 50. Redman Michał
 51. Romanowski Robert
 52. Rydel-Warda Małgorzata
 53. Sacewicz Marcin
 54. Serewiś-Mokosa Adrianna
 55. Sidorczak Marek
 56. Sienkiewicz Jolanta
 57. Siwak Anna
 58. Siwek Przemysław
 59. Sobczak Magdalena
 60. Sowa Anna
 61. Stachyra Anna
 62. Stołowska Marta
 63. Styczyńska Aneta
 64. Szczepanik Aleksandra
 65. Szewczyk Renata
 66. Szewczyk-Ordowska Monika
 67. Taszakowska  Ewa
 68. Trybulska Karolina
 69. Urbaś-Chuderska Karolina
 70. Uściński Piotr
 71. Wiliński Bartosz
 72. Wilk-Wrzesień Daria
 73. Wojciechowski Paweł
 74. Wojtasik Sławomir
 75. Wołynkiewicz Ireneusz
 76. Woźniak Mateusz
 77. Wójcicki Marcin
 78. Wtorkiewicz Dariusz
 79. Zaborek Justyna
 80. Zaśko Ewelina
 81. Ziembowicz-Książek Agata

 

Izba Komornicza
w Lublinie

ul. Żywnego 10
20-854 Lublin

NIP: 7122462834
REGON: 430934072

Nr rachunku bankowego:
67 1240 5501 1111 0010 4160 0097

Godziny urzędowania 07:30 - 15:30

Tel: (+48) 81 442 79 09
Fax: (+48) 81 442 79 09

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Funkcjonowanie komisji rewizyjnej

 • Komisja rewizyjna działająca w izbie komorniczej kontroluje działalność finansową rady izby komorniczej
 • Przewodniczącego i czterech członków komisji rewizyjnej wybiera spośród komorników walne zgromadzenie izby komorniczej.
 • Członkowie komisji rewizyjnej są powoływani na okres 4 lat, najwyżej na 2 kolejne kadencje, i nie mogą być ponownie powołani przed upływem 5 lat od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji.
 • Przewodniczący komisji rewizyjnej informuje Krajową Radę Komorniczą oraz radę izby komorniczej o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady izby komorniczej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Godek
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
Kancelaria Komornicza nr I w Zamościu

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Bąk-Batowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim
Kancelaria Komornicza nr I w Opolu Lubelskim

Agnieszka Latawiec

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Janowie Lubelskim
Kancelaria Komornicza nr I w Janowie Lubelskim

Beata Kamińska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
Kancelaria Komornicza nr I w Hrubieszowie

Paweł Paradziński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Kancelaria Komornicza nr XII w Lublinie