Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że w dniu 19-04-2021 biuro będzie nieczynne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izby Komorniczej w Lublinie rozpocznie się w dniu:

26 marca 2021r. o godz. 10:00

przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (transmisja głosu), za pośrednictwem platformy POSIEDZENIA.PL

Ze względu na szczególny tryb obrad, należy przygotować urządzenia do odbioru dźwięku (głośniki, słuchawki) oraz mikrofon – niezbędny w przypadku chęci zabrania głosu.

Instrukcja obsługi systemu oraz link do zalogowania się na platformę, zostaną przesłane pocztą elektroniczną na właściwy adres mailowy.

Zgodnie z art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 121 z późn. zm.) obecność na Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkowa.

Pobierz komunikat w formacie PDF

Wszystkim Koleżankom i Kolegom Komornikom, Asesorom, Aplikantom i Pracownikom kancelarii komorniczych życzymy zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

 

Rada Izby Komorniczej w Lublinie

Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że osoby zainteresowane odbywaniem aplikacji komorniczej w Izbie Lubelskiej, ktore poszukują patrona winny niezwłocznie skontaktować sie z biurem Izby.

Jednocześnie Rada przedstawia wykaz dokumentów wymaganych do wpisu na listę aplikantów: 

 1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych.
 2. Aktualna informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Zgodnie z treścią art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych, do wniosku o wpis na listę aplikantów komorniczych załącza się informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub w formie pisemnej. W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do akt osobowych kandydata należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płyta CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Departament wskazuje, że wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na swojej stronie internetowej pod adresem: https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe(art. 88 ust. 3 ustawy o komornikach sądowych). Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie zamieszcza w nim klauzurę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia ( art. 88 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych).
 4. Oświadczenie kandydata, że przeciwko jego osobie nie toczyło się i nie toczy żadne postępowanie karne i/lub dyscyplinarne (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych).
 5. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych).
 6. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych).
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych).
 8. Dokument potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej (np. odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra prawa lub odpis dyplomu ukończenia zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem, itp.), (art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 6 ustawy o komornikach sądowych).
 9. Życiorys.
 10. Kwestionariusz osobowy wraz ze zdjęciem.
 11. Uchwała komisji egzaminacyjej stwierdzająca uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą.
 12. Zaświadczenie lekarskie. 

Rada Izby Komorniczej w Lublinie informuje, że biuro rady będzie nieczynne w październiku oraz listopadzie 2020r. w następujących dniach:

PAŹDZIERNIK: 

5 – 6.10.2020r. - nieczynne 
12 – 13.10.2020r. - nieczynne 
19 – 23.10.2020r. - nieczynne 
26 – 27.10.2020r. - nieczynne 

LISTOPAD
02 – 03.11.2020r. - nieczynne 

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mamy naszego Kolegi Tomasza Piłata - Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Puławach, długoletniego Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej w Lublinie oraz byłego Wiceprezesa Krajowej Rady Komorniczej w Warszawie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 5 stycznia 2021 o godz. 11:00 w Kaplicy na Cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie.

Pogrzeb odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego, w kaplicy może przebywać 12 osób, poza kaplicą obowiązują ogólne zasady dystansu i zasłaniania ust.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają koleżanki i koledzy z Izby Komorniczej w Lublinie.

Administratorem danych osobowych jest Izba Komornicza w Lublinie, ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin

 
Dane kontaktowe dla celów: cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e- mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 81 442 79 09
adres: ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin.
 
Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez Izbę.
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres pocztowy: ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin  
 
Izba otrzymała dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organ samorządu, jakim jest izba komornicza, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Izbą korespondencji.
Izba pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w tym również ze źródeł publicznych.
W przypadku Kontrahentów Izba przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Izbie szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych - jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Izba niezwłocznie usunie te dane osobowe.
W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organy samorządu zawodowego komorników sądowych, Izba może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Izba niezwłocznie usunie te dane osobowe.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Izby przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.
Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Izbie oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.
 
Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na organy samorządu zawodowego przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Izby, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Izby.
Na podstawie zgody Izba może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją.
 
Izba w zależności od sprawy, z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Izba może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracasz się do Izby.
Jesteś już Kontrahentem Izby lub jeżeli Izba posiada dane osobowe (w tym powierzono nam je na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możesz w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Izba może odmówić wykonania żądania, jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Izby.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo skargę w związku z przetwarzaniem przez Izbę danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłaś/eś.
Jeżeli Izba przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefonicznie: 81 442 79 09 lub pisemnie na adres ul. Żywnego 10, 20-854 Lublin. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Izba może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Izbęw prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.
Izba może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Izbę obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Izba przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich prawi obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Izbę stosunków prawnych.
Jednocześnie, w celu rozliczalności Izba będzie przechowywać dane przez okres,w którym Izba zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).
Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.
Profilowanie danych osobowych przez Izbę może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

Informujemy, że biuro Rady Izby Komorniczej w Lublinie będzie nieczynne w dniach:

 • 23 grudnia 2019r.
 • 24 grudnia 2019r.
 • 27 grudnia 2019r.

Izba Komornicza w Lublinie powstała na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych. Na mocy jej przepisów powstał samorząd zawodowy komorników sądowych. Jednym z jego elementów są Izby Komornicze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych Izbę komorniczą tworzą komornicy prowadzący kancelarie w obszarze apelacji i asesorzy zatrudnieni w tych kancelariach. Członkostwo w izbie komorniczej powstaje z dniem złożenia przez komornika ślubowania i ustaje z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa. Z dniem odwołania komornika z zajmowanego stanowiska albo wygaśnięcia powołania na stanowisko komornika z mocy prawa komornik przestaje pełnić wszelkie funkcje w organach samorządu komorniczego

 

Organy funkcjonujące w ramach Izby Komorniczej

Rada Izby

Delegaci do Krajowej Rady Komorniczej

Komisja Rewizyjna

Komornicy wizytatorzy

 1. Batkowska Kamila
 2. Berliński Michał
 3. Bukowska-Król Magdalena
 4. Chamerska Monika
 5. Chłodnicka Sylwia
 6. Ciechański Kamil
 7. Czok Anna
 8. Czyszek Beata
 9. Dąbrowski Bartłomiej
 10. Dębkowski Krzysztof
 11. Dużyński Paweł
 12. Dzida-Hasiuk Joanna
 13. Gabryś Sławomir
 14. Gajewska Dominika
 15. Gałązkiewicz Mateusz
 16. Garbacz Magdalena
 17. Grzeszczyk Natalia
 18. Hałas-Czeryna Anna
 19. Hamerla Kamila
 20. Harasim-Słoboda Paulina
 21. Hołojuch Tomasz
 22. Jakowicka Katarzyna
 23. Jargieło Krystian
 24. Jędruszko-Kwarciana Anna
 25. Jurczak Grzegorz
 26. Kamiński Grzegorz
 27. Karaś Katarzyna
 28. Kątski Paweł
 29. Kolibabka Anna
 30. Kołodziejczuk Radosław
 31. Koszałka Nikodem
 32. Kozak Iwona
 33. Krawczyk Agnieszka Anna
 34. Krawczyk Tomasz
 35. Kudelska-Rybka Aneta
 36. Kudrel Kamil
 37. Kulas Paweł
 38. Lenartowicz Monika
 39. Lenczewski Michał
 40. Lorenc Wiola
 41. Luśtyk Emil Jakub
 42. Makolus Paweł
 43. Michta Jakub
 44. Mizgalska Marcela
 45. Noga-Kudrej Małgorzata
 46. Nosal-Wojewoda Edyta
 47. Olszyk Joanna
 48. Partyka Paweł
 49. Pernach Mateusz
 50. Pietrzak Magdalena
 51. Piszcz-Kędziora Sylwia
 52. Płudowska Anna
 53. Podeszwa Karina
 54. Pogonowska Aneta
 55. Poświatowska Monika
 56. Raczyńska Justyna
 57. Redman Michał
 58. Renau Michał
 59. Romanowski Robert
 60. Rosa Albert
 61. Rosa Justyna
 62. Rychter Łukasz
 63. Rydel-Warda Małgorzata
 64. Sacewicz Marcin
 65. Sawicka Diana
 66. Sawicki Piotr
 67. Sidorczak Marek
 68. Sienkiewicz Jolanta
 69. Siwak Anna
 70. Siwek Przemysław
 71. Soczyński Rafał
 72. Sowa Anna
 73. Stachyra Anna
 74. Staniuk Bartosz
 75. Styczyńska Aneta
 76. Styk-Świć Agata
 77. Szewczyk Renata
 78. Szewczyk-Ordowska Monika
 79. Szkoda Łukasz
 80. Taszakowska  Ewa
 81. Toczek Monika
 82. Toruń Ewelina
 83. Trybulska Karolina
 84. Walenda Tomasz
 85. Wezgraj Beata
 86. Wiliński Bartosz
 87. Wilk-Wrzesień Daria
 88. Wojtasik Sławomir
 89. Wołynkiewicz Ireneusz
 90. Wójcicki Marcin
 91. Wójtowicz Ewa
 92. Zaborek Justyna
 93. Zamorska Marta
 94. Zaśko Ewelina
 95. Ziembowicz-Książek Agata

 

Izba Komornicza
w Lublinie

ul. Żywnego 10
20-854 Lublin

NIP: 7122462834
REGON: 430934072

Nr rachunku bankowego:
67 1240 5501 1111 0010 4160 0097

Godziny urzędowania 07:30 - 15:30

Tel: (+48) 81 442 79 09
Fax: (+48) 81 442 79 09

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komornicy wizytatorzy

Agnieszka Bąk-Batowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim
Kancelaria Komornicza nr I w Opolu Lubelskim

Anna Kacperska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu, Kancelaria Komornicza nr II w Szydłowcu

Mariusz Ćwikła

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr III

Paweł Myszkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu, Kancelaria Komornicza nr IV w Grójcu

Jerzy Pietrasiuk

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr IX w Lublinie

Wojciech Piłat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie

Aleksandra Puchacz

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu, Kancelaria Komornicza nr IV w Zamościu

Paweł Paradziński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lublin-Wschód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr XII w Lublinie

Sławomira Molenda-Myszkowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kozienicach, Kancelaria Komornicza nr III w Kozienicach

 

Paweł Siebyła

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Puławach, Kancelaria Komornicza nr V w Puławach

Bartosz Sitkowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, Kancelaria Komornicza nr IV w Mińsku Mazowieckim

Paweł Smoleński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr XV w Lublinie

Funkcjonowanie rady

 • Rada izby komorniczej reprezentuje izbę komorniczą.
 • Przewodniczący rady izby komorniczej reprezentuje ją na zewnątrz, kieruje jej pracami i przewodniczy na posiedzeniach. W przypadku nieobecności przewodniczącego rady izby komorniczej, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący rady izby komorniczej.
 • Uchwały rady izby komorniczej są wykonywane przez przewodniczącego rady izby komorniczej lub wyznaczonych członków.
 • Oświadczenia woli w sprawach majątkowych rada izby komorniczej składa w formie uchwały.
 • Uchwały rady izby komorniczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

Działania rady

Zgodnie z art. 212 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych do zakresu działania rady izby komorniczej należy:

 1. wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów;
 2. nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów powagi i godności zawodu;
 3. zlecanie komornikom wizytatorom dokonania wizytacji określonej kancelarii;
 4. organizowanie doskonalenia zawodowego komorników i asesorów;
 5. organizowanie szkolenia aplikantów;
 6. zarząd majątkiem izby komorniczej;
 7. zwoływanie walnych zgromadzeń izby komorniczej oraz wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
 8. prowadzenie listy aplikantów komorniczych;
 9. prowadzenie rejestrów komorników i asesorów oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej oraz zamieszczanie ich na stronie internetowej izby komorniczej;
 10. wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa i wynikających z podjętych uchwał.

Ponadto rada izby komorniczej przedstawia corocznie Krajowej Radzie Komorniczej informacje o liście i rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 8 i 9.

Skład Rady

Przewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Lublinie

Katarzyna Siekańska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomiu
Kancelaria Komornicza nr XII w Radomiu


Wiceprzewodnicząca Rady Izby Komorniczej w Lublinie

Katarzyna Ryń-Kowalska
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Kancelaria Komornicza nr XII w Lublinie

Rzecznik prasowy
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel: 506 543 775


Członkowie Rady Izby Komorniczej w Lublinie

Tomasz Góra

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu, Kancelaria Komornicza nr II w Zamościu

Koordynator ds. dyscyplinarnych

Kamil Kamiński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim
Kancelaria Komornicza nr II w Opolu Lubelskim

Sekretarz

Joanna Olszyk

Asesor Komorniczy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Marcina Ciesielczuka
Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie

Zastępca Sekretarza

Joanna Paluch

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie, Kancelaria Komornicza nr XI w Lublinie

Skarbnik

Wojciech Piłat

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Kancelaria Komornicza nr XIII w Lublinie

Koordynator ds. szkoleń

Członkowie Krajowej Rady Komorniczej

Mariusz Ćwikła

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie
Kancelaria Komornicza nr III w Lublinie

Paweł Piotrowski

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu, Kancelaria Komornicza nr I w Zwoleniu

Sebastian Tymiński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim, Kancelaria Komornicza nr IX w Mińsku Mazowieckim

Michał Renau

Asesor Komorniczy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku Pawła Paradzińskiego, Kancelaria Komornicza nr XII w Lublinie

Funkcjonowanie komisji rewizyjnej

 • Komisja rewizyjna działająca w izbie komorniczej kontroluje działalność finansową rady izby komorniczej
 • Przewodniczącego i czterech członków komisji rewizyjnej wybiera spośród komorników walne zgromadzenie izby komorniczej.
 • Członkowie komisji rewizyjnej są powoływani na okres 4 lat, najwyżej na 2 kolejne kadencje, i nie mogą być ponownie powołani przed upływem 5 lat od dnia zakończenia pełnienia tej funkcji.
 • Przewodniczący komisji rewizyjnej informuje Krajową Radę Komorniczą oraz radę izby komorniczej o wynikach przeprowadzonych kontroli oraz ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady izby komorniczej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Rybak
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubartowie
Kancelaria Komornicza nr I w Lubartowie

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Agnieszka Bąk-Batowska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim
Kancelaria Komornicza nr I w Opolu Lubelskim

Tomasz Godek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu
Kancelaria Komornicza nr I w Zamościu

Beata Kamińska

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Hrubieszowie
Kancelaria Komornicza nr I w Hrubieszowie

Paweł Paradziński

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
Kancelaria Komornicza nr XII w Lublinie